เจิ้งโจว – ไคฟง – หยุนไถซัน – วัดเส้าหลิน – ลั่วหยาง – ซีอาน

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – เจิ้งโจว

13.30 น.       พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกแอร์ (DD) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและโหลดสัมภาระ

 

16.35 น.       บินตรงสู่เมืองเจิ้งโจว เที่ยวบินที่ DD 3136 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง) (กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัม)

 

22.05 น.       เดินทางถึงเมืองเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT ZHENGZHOU (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

 

วันที่สอง เจิ้งโจว – เมืองไคฟง – ศาลไคเฟิง – ศาลามังกร – เมืองเจียวจั่ว

เช้า           รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำเที่ยว เมืองไคฟง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และมีประชากรกว่า 600,000 คน นำท่านชม ศาลจำลองไคฟง โดยจำลองมาจากศาลไคฟง สมัยราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้ชมรูปปั้นของท่านเปาปุ้นจิ้นและหุ่นขึ้นผึ้งแสดงเรื่องราวของการตัดสินคดีสำคัญของท่านเปาปุ้นจิ้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศาลามังกร ( หลงถิง ) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง

 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

 

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเจียวจั่ว

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  พัก ZHONGZHOU YI MEI HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

 

วันที่สาม เมืองเจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน – เมืองเติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านชม หยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม โตรกหุบผาหินแดง มีทางเดินลัดเลาะไปตามผาหินสีแดงที่เรียงซ้อนกัน ธารน้ำเขียวใสไหลเรื่อยไปตามโตรกสูง ท่านจะได้เห็นน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาดกระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้ง ทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึง  เมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี

 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

 

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่เมืองเติงเฟิง / ชมวัดเส้าหลิน(รวมรถพ่วง) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มี

การสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณวัดเส้าหลิน

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พัก CHAN WU HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

 

 

วันที่สี่ เมืองเติงเฟิง–ลั่วหยาง–มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน–ศาลกวนอู–สวนโบตั๋น–เมืองซานเหมินเสีย

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง ชมถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถกอร์ฟ) พุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัย เว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถังโดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล พระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้

 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

 

บ่าย        ชม ศาลเจ้าขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊กผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีน ทั้งตำหนักกวนอูปางอ่านหนังสือ เพื่อขอพรเกี่ยวกับการศึกษา ปางที่ขอพรเพื่อการค้าและการเงิน อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ / ชมสวนโบตั๋น ซึ่งวันที่ 1เม.ย.-5พ.คของทุกปีจะเป็นเทศกาลดอกโบตั๋นของเมืองลั่วหยาง / เดินทางสู่เมืองซานเหมินเสีย

 

ค่ำ        บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  พัก WANDA MOMENTS HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า เมืองซานเหมินเสีย–กองทัพทหารหุ่น–สุสานฉินซีฮ่องเต้–ซีอาน–จัตุรัสหอกลอง/หอระฆัง-ถนนคนเดินอิสลาม–โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” นำชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอาน กองทัพทหารดินปั้นของกษัตริย์จิ๋นซี ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริงและมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา / ผ่านชม สุสานฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งทางการจีนได้สำรวจพบตำแหน่งที่แน่นอนแล้ว แต่ยังไม่ทำการเปิด เนื่องจากกว่าของวัตถุโบราณภายในอาจได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหาย

 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

 

บ่าย        เดินทางถึงเมืองซีอาน นำท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบน ถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้งโดยรักษารูปแบบเดิมไว้ (ไม่ขึ้นหอ) / อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากพื้นเมืองที่ถนนคนเดินมุสลิม

 

ค่ำ        บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ...ชิมเกี๊ยวซีอาน อาหารพื้นเมืองที่ลือชื่อ พร้อมชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ พักที่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

วันที่หก เจดีย์ห่านป่าใหญ่–กำแพงเมืองโบราณ–นั่งรถไฟหัวจรวดไปเจิ้งโจว–กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ สูง 7 ชั้นโดดเด่นเป็นสง่า เป็นศาสนสถานโบราณ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน หลังจากที่พระถังซำจั๋งเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา ท่านก็ได้พำนักที่วัดต้าเฉียนและเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ / ชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2  กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม.สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู

 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

 

__ น.       โดยสารรถไฟความเร็วสูงจากซีอานไปเมืองเจิ้งโจว (รบกวนทุกท่านยกกระเป๋าด้วยตนเอง)

 

__ น.       ถึงเมืองเจิ้งโจว

 

ค่ำ           บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร                                                                                                     

 

23.05 น.     เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่DD3137

02.20 น.               เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพฯ...

 

 

 

อัตราค่าบริการ  พิเศษ...ไม่เข้าร้านรัฐบาล ไม่เสียเวลาเที่ยว

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
10 – 15 เม.ย.67 35,900 35,900 33,900 5,000

 

อัตรานี้รวม
   • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (น.น.20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
   • โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
   • อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
   • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

 

อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ 
   • ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 30 * 6 วัน = 180 หยวน/ท่าน/ตลอดการเดินทาง

 

เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 15,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   3.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว