คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงการีล่า

 Deluxe...พักโรงแรม5ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง

 

 

เดินทาง 12 – 17 เม.ย.67 (6 วัน 5 คืน )

 

วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่

07.45 น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย (สัมภาระโหลดไม่เกิน 30 กก) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


10.45 น.        เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG612


14.00 น.        ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง


บ่าย             เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชน สำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติกลุ่มน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. (4.5 ชั่วโมง)


ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ SAN TA YUAN HOTEL หรือ เทียบเท่า (5 ดาว)

 

 

วันที่ สองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) – เมืองโบราณจงเตี้ยน 


เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม /  ชมเมืองโบราณต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์  มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่  / จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่และเจดีย์สามองค์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ / จากนั้นออกเดินทางสู่จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)


เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
          
บ่าย            เดินทางขึ้นเหนือต่อถึงเมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า/สูงจากระดับน้ำทะเล 3,200 เมตร)ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูนานห่างจากคุนหมิง700 ก.ม. มีพื้นที่11,330 ตรกม. ประชากร120,000 คน เป็นเมืองที่มีที่ราบลุ่ม ดอกไม้และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สลับกับวิวทิวเขาหมู่แมกไม้ที่งดงามเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวและผู้รักการผจญภัยธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบพื้นที่แชงกรีล่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัสกับดินแดนนี้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่แจ่มใส ก้อนเมฆขาวที่ลอยอยู่แค่เอื้อมบนฟากฟ้า ภูมิประเทศอันงดงามอย่างน่าทึ่ง แชงกรีล่านี้ยังเป็นสถานที่ที่นักปีนเขาชื่นชอบ เพราะมียอดเขาหิมะปกคลุมมากมายเป็นร้อยๆยอด อีกทั้งมียอดเขาที่มีความลี้ ลับและสูงชันที่สุดคือยอดเขาโกเบที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตได้ / ชมเมืองโบราณตู๋เค่อจง เมืองโบราณที่ แชงกรีล่า เดิมเป็นที่พักแรมของเหล่าบรรดาคาราวานสินค้าและเป็นแหล่งอาศัยของชนเผ้าทิเบต ชมบ้านเรือนสิงก่อสร้างสไตล์ทิเบต ให้ท่านถ่ายภาพสวยๆหรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

    
ค่ำ             รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร พักที่ TANG XIANG JIA XIU HOTEL หรือ เทียบเท่า (5 ดาว)

 

 

วันที่สามวัดซงจ้านหลิน (วังโปตาลาน้อย)-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง(มรดกโลก)

 

เช้า             รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำท่านสู่วัดซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 4-5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) โดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ใช้เวลาก่อสร้าง18ปีจึงแล้วเสร็จ สนับสนุนโดยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบตแต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่าหากโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงแชงกรีล่า


เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง
 
บ่าย            เดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระหว่างทางชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก มีความยาวทั้งสิ้น 6,200 กิโลเมตร เดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือต่อ นำท่านชมช่องแคบเสือกระโจน (ระดับน้ำทะเลประมาณ1,800 เมตร) ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยกและเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน สายน้ำไหลแรงเชียวกราก กระแทกหินผาส่งเสียงดังกึกก้องกัมปนาทไปทั่วบริเวณ ท่านจะรู้สึกได้ถึงความรุนแรงและความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำเมื่อเดินทางถึงเมืองลี่เจียงแล้ว ชมสวนสาธารณะเฮยหลงถันหรือสระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม “เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม “สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย


ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (พิเศษ...สุกี้ปลาแซลม่อน)


หลังอาหารค่ำ   นำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997 พักที่ LIBRE RESORTS LIJIANG HOTEL / เทียบเท่า ( 5 ดาว)

 

 

วันที่สี่ ลี่เจียง–ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)–โชว์จางอวี้โหมว–หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ขึ้นไปถึงสถานีบนเขาที่ระดับน้ำทะเล4,600เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดปี อิสระชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (อากาศบนนี้ค่อนข้ามเบาบาง ท่านควรเตรียมกระป๋องออกซิเจนโดยลงชื่อให้ไกด์ท้องถิ่นเตรียมให้) จนสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา  
 
เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร  (พิเศษ...ชาบูภูเขาหิมะ หม้อส่วนตัว)                                                                                                                                                                                             
บ่าย        นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอัน
แสนประทับใจ ชุด IMPRESSION OF LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่าเพื่อพิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้  / นําท่านชม ทะเลสายไปสู่ยเหอ หรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน เป็นทะเลสาบสีฟ้าตัดกับวิว ต้นไม้ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหิมะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน้ําตกหินปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่าง สวยงาม น้ําที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ําที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ารถแบตเตอรี่แล้ว)


เย็น         รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ LIBRE RESORTS LIJIANG HOTEL / เทียบเท่า ( 5 ดาว)


 

วันที่ห้า ลี่เจียง–นั่งรถไฟความเร็วสูงไปคุนหมิง–ตำหนักทอง–ซุ้มประตูม้าทอง–ช้อปปิ้งถนนหนันผิง

 

06.00 น.    อาหารเช้าแบบกล่อง 
07.55 น.    โดยสารรถไฟความเร็วสูง C452 เดินทางไปคุนหมิง ระหว่างทางชมทิวทัศน์2ข้างทางของเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าทิวทัศน์สวยงามที่สุดเส้นนึงของจีน
12.06 น.    เดินทางถึงคุนหมิง
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...(อาหารกวางตุ้ง)
บ่าย         ชม “ตำหนักทองจินเตี้ยน” ที่สร้างโดยอู๋ซานกุ้ย เจ้าเมืองยูนนานเมื่อสมัยต้นราชวงศ์ชิง ตัวตำหนักเป็นทองเหลืองทั้งหลัง หนักถึง 360 ตัน / นำท่านสู่บริเวณใจกลางเมืองคุนหมิง ชมซุ้มประตูม้าทองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคุนหมิง อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนหนันผิง ย่านการค้าที่คึกคักที่สุดของเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ 


 

วันที่หก คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

 

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย 
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
15.20 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613 
16.30 น.    ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ : ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
12 – 17 เม.ย.67 36,900 35,900 34,900 6,000

 

อัตรานี้รวม 

   • ตั๋วเครื่องบิน / ภาษีสนามบิน 
   • โรงแรมตามที่รายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของ บมจ เมืองไทยประกันภัย*


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการ 
   • ค่าทำวีซ่า, ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%   ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   • ค่าวีซ่ากรุ๊ปจีน 1,000 บาท (ในกรณีที่ยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย)   
   • ค่าทิปไกด์ / คนขับรถ / หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน * 6 วัน = 180 หยวนต่อผู้เดินทาง / ตลอดการเดินทาง) 


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว