เอกสารทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

 

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและมีหนา้วา่งสำหรับประทับตราอยา่งน้อย2 หนา้
2. รูปสี (พ้ื้นหลังสีขาว)ขนาด 48 x 33มม จำนวน 2 ใบ
ข้อกำหนดเรื่องรูปถ่าย....รูปต้องไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,
ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หนา้ตรง เปิดหูไม่หลับตา พิมพล์งบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น (ให้ใช้คลิป
หนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อยา่ใหรู้ปเป็นรอยเด็ดขาด) ใส่เส้ือสุภาพไม่โป๊เปลือย หา้มใส่เส้ือสีขาวเพราะฉากหลังสีขาว
แล้ว หา้มใส่แว่น และ/หรือเครื่องประดับ หา้มใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่
เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจขา้ราชการเป็นต้น

 

 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. กรุณากรอกขอ้มูลส่วนตัวสำหรับประกอบการยื่นวีซ่าจีน


เด็กต่ำกว่า 18 ปี
-กรณีเดินทางกับพ่อและแม่(เอกสารเพิ่มเติม)
1. สำเนาสูติบัตร(เด็กอายต่ำ กวา่ 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย)
2. สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)


-กรณีเดินทางกับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดใฝ่ หนึ่งนอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
1. สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่
2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อหรือแม่ฝ่ายเดียว ต้องเป็นหนงัสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการเท่านั้น
เช่น..สำนักงานเขต/อำเภอ(พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทางด้วยเป็นผู้ไปทำ)


- กรณีพ่อหรือแม่ไม่ได้เดินทางไปด้วย นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
1. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับผู้อ้ื่น ระบุความสัมพันธ์ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ
เท่านั้น (พ่อแม่ต้องไปรับรองที่หน่วยงานราชการทั้งคู่)

 

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวกเนื่องจากทางสถานทูตอาจมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

 

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................................................................................
สถานะภาพ ()โสด ()แต่งงาน ()ม่าย ()หย่า
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................................................................
อาชีพ.........................................
ชื่อที่ทำงาน/ชื่อโรงเรียน ............................................................
ต่ำแหน่งงาน / ชั้นเรียน ..............................................................
ที่อยที่ทำงาน/โรงเรียน ..................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ...................................มือถือ ...................................อีเมล.........................................................................
จบการศึกษาระดับสูงสุด..................................สถาบันที่จบ........................................ปี ที่เข้าเรียน-ปี ที่จบ..................................
ชื่อผู้ติดต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ..............................................เบอร์โทรศัพท์.........................................ความสัมพันธ์...........................
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว :
1. บิดา...................................................................อาชีพ............................วันเดือนปีเกิด.............................
 ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………
2. มารดา................................................................อาชีพ............................วันเดือนปีเกิด.............................
 ที่อยู่… ……………………………………………………………………………………………………
3. สามี/ภรรยา........................................................อาชีพ............................วันเดือนปีเกิด.............................
 ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………
4. บุตร/ธิดา............................................................อาชีพ............................วันเดือนปีเกิด.............................
 ที่อยู่… ……………………………………………………………………………………………………
ท่านเคยไดัรีบวีซ่าจีน มาก่อนหรือไม่ ()เคย ()ไม่เคย
ถ้าเคย...กรุณาแนบสำเนาวีซ่าจีนล่าสุดมาด้วย
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนภายใน 3 ปี มาก่อนหรือไม่ ()เคย ()ไม่เคย
ถ้าเคยกรุณาระบุเมืองที่ไป.......................................วันที่เดินทางเข้า................................วันที่เดินทางออก.................................
ภายใน 5 ปีท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่ ()เคย ()ไม่เคย
ถ้าเคยกรุณาระบุประเทศที่ไป............................................วัตถุประสงค์.......................................

 

 

 

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม  
โทร 02-688-3636 , 02-291-1108 

มือถือ 093-559-6262