รายการท่องเที่ยวไหหลำ 5 วัน

 

 

กำหนดการเดินทาง  11-15/5;25-29/5;8-12/6;22-26/6;6-10/7; 
                          20-24/7;10-14/8;24-28/8 /2567

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ไหโข่ว (ถนนโบราณฉีโหลว)

 

10.30 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Sichuan Airlines เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร สัมภาระและที่นั่งก่อนการ เดินทาง
 

13.55 น.    เหินฟ้าสู่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยเที่ยวบินที่ 3U3712 (ใช้เวลาบินประมาณ 2. ช.ม.) 

 

17.00 น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม ) มณฑลไห่หนาน ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ ( เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจากเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน)


ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวถนนโบราณฉีโหลว หรือ Qilou Old Street 海口骑楼老街เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ดังสุดของเมืองไหโข่ว เป็นถนนโบราณที่ติดหนึ่งในสิบ ถนนสายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน โดยตัวของถนนโบราณฉีโหลวนั้น มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ถูกแบ่งออกแยกย่อยออกเป็นหลายสาย ได้แก่ ถนนเต๋อเซิ่งซา (德胜沙路) ถนนจงซาน (中山路) ถนนป๋ออ้าย (博爱路) ถนนซินหัว (新华路) ถนนเจี่ยฟ่าง (解放路) และถนนฉางถี (长堤路) เป็นต้น บริเวณสองข้างทางของถนนโบราณฉีโหลวนั้น เต็มไปด้วยกลุ่มสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์เก่าแก่มากมาย มีอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น อีกเกือบๆ 600 หลัง ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ.1920-1940 โดยหนึ่งในอาคารพาณิชย์ที่เก่าแก่ที่สุดของถนนโบราณแห่งนี้นั้น เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของราชวงศ์ซ่งใต้ ซึ่งปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 700 ปี จากนั้น นำท่านเข้าพักที่ Mingguang hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า 海口明光酒店

 

 

วันที่สอง ไหโข่ว – เกาะไห่หัว – ชางเจียง
 

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


08.00 น.    นำท่านนั่งรถเดินทางสู่เกาะไห่ฮัว儋州海花岛 ( OCEAN FLOWER ISLAND ) จากนั้น    เป็นหมู่เกาะเทียมที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางเหนือของตันโจว ทางตะวันตกของคาบสมุทรหยางผู่ เป็นเกาะที่สร้างขึ้นกลางทะเล ห่างจากชายฝั่งมณฑลไหหลำ  หรือเกาะไหหลำประมาณ 600 เมตร จากนั้น นำท่านเที่ยวชม OCEAN PARK สวนสนุกสุดฟันสวนน้ำโชว์สัตว์ทะเล เดินชมอควอเรียม สัตว์ใต้ทะเล อาทิเช่น วาฬ ขนาดใหญ่และอื่นแสงสีตระการตาชมการแสดงโชว์เล่นแสงเลเซอร์สร้างภาพต่าง
 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง เมืองชางเจียง 往昌江市 จากนั้น นำท่าน เยี่ยมชม จุดชมวิวฉีจื่อวาน (Qiziwan) 棋子湾国家公园景区 เป็นอ่าวพิงสันเขา Changhua ทางทิศตะวันออกเชื่อมต่อทะเลทางทิศตะวันตกมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกเป็นรูปตัว S หินเป็นทรายและคลื่นเงียบ น้ำในอ่าวใสถึงด้านล่าง ทรายละเอียดและนุ่มเป็นสีขาวเหมือนสีเงิน ชายฝั่งเต็มไปด้วยยอดเขาแปลก ๆ หินแปลก ๆ และ วิวสวยมากโดยเฉพาะโขดหินริมทะเล ถัดจากโขดหินเป็นทางเดินริมทะเลที่ดี ทั้งอ่าวได้พัฒนาและออกแบบมากมายโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมากเกินไป

 

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ในโรงแรม) จากนั้น นำท่านเข้าพักที่ Wanguo Qiziwan Beach Hotel万国棋子湾沙滩度假酒店  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า      

 

 

 

วันที่สาม ชางเจียง- ซานย่า

 

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านนั่งรถบัสเดินทางสู่ เมืองซานย่า ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.5 ชม


เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมอุทยานพุทธธรรมหนานซาน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลอง ยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝูงทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปี นับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือ เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำ เชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติ ทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมา สักกำระขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ นอกจากนี้จะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย จากนั้น นำท่านเดินทางกลับ เมืองซานย่า ใช้เวลาเดินทางประมาร 1 ชม


ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล 海鲜风味 ท่านสามารถเลือกซื้อบัตรเข้าชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่ SAN YA QIAN GU QING (ค่าเข้าชมประมาณ300หยวน ยังไม่รวมอยู่ในรายการ) จากนั้น นำท่านเข้าพักที่ Phoenix Island Resort Sanya 三亚凤凰岛度假酒店(5 ดาว) หรือเทียบเท่า
 

 

วันที่สี่ ซานย่า - ไห่โข่ว

 

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


09.00 น.    นำท่านเดินทางสู่เขาหงส์ ให้ท่านขึ้นและลง (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) เฟิงหวงหลิง 凤凰岭 จุดชมวิวนี้นำเสนอกระเช้าลอยฟ้าออสเตรียที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งรู้จักกันในชื่อ Rolls-Royce of the cableway เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่มีการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและมีทัศนียภาพที่ดีที่สุดในภาคใต้ของจีน กระเช้าลอยฟ้าขึ้นอย่างช้าๆ และ เลื่อน ลงมาด้วยมุมมองแบบพาโนรามาจึงได้ชื่อว่าเป็นเคเบิลเวย์สายแรกของเอเชียสำหรับชมทะเลและเมืองในปี 2021 จุดชมวิวแห่งนี้ได้ลงทุนเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างโปรเจกต์แสงและเงาเสมือนจริงในฉากป่าขนาดใหญ่ "Mountain and SeaFantasy Night"

 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟซานย่า เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสงกลับ 动车返回海口ใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 1ชม 20นาที (กระเป๋าเดินทางของทุกท่านฝากวางไว้รถบัสที่ใช้ )


ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเข้าพักที่ Haikou Junhao hotel 海口骏豪酒店  (4 ดาว+) หรือเทียบเท่า
 

 

วันที่ห้า    ไหโข่ว - กรุงเทพฯ

 

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


08.30 น.    นำท่านเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว 


11.30 น.     เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 3U 3711 


12.30 น.     ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ : ( ผู้ใหญ่  16  ท่านขึ้นไป)
ท่านละ        :  28,900  .-      ( 1 ห้อง นอน 2 ท่าน  )
เพิ่มท่านละ    :  4,500  .-      ( พักเดี่ยว )

 

*** ทัวร์เที่ยวเกาะไหหลำ (บินตรง)สำหรับพาสปอร์ตไทยไม่ต้องทำวีซ่าจีนค่ะ ***
 

อัตรานี้รวม 

   • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมจีน)
     - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
     - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
   • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
   • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 23 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
   • อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
   • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
   • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
   • ค่าเอกสารเข้าประเทศเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
   • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 23 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ
   • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,  ค่าซักรีด ฯลฯ
     *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
   • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
   • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 600.-บาท (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
   • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสิงน้ำใจของทุกท่าน
เงื่อนไขการจองทัวร์

   1. ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2. หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน 
   3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6. บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน 
   8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย