เฉินตู – สี่ดรุณี – หวงหลง – จิ่วจ้ายโกว

 

วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – ตูเจียงเอี้ยน – แม่น้ำสีฟ้า

08:00 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ H มีเจ้าหน้าที่ของ H.Y.T.คอยบริการตรวจส่งสัมภาระและเตรียมเอกสารการเดินทางให้ท่าน


10:50 น.      โดยสารสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618 เดินทางไปเฉินตู


15:00 น.      ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนที่มีประชากรเยอะที่สุดของจีนประกอบด้วย ชนเผ่าน้อย หลายเชื้อชาติได้แก่ เผ่าทิเบต แม้ว  เซียง  อี ฯลฯ ภูมิประเทศถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาและป่าไม้ เดินทางสู่เมืองตูเจียงเอี้ยน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติและทางวิศวกรรมชลประทาน มีแม่น้ำ9สายไหลผ่าน ชมแสงสียามค่ำคืนสุดอลังการที่สะพานหนานเฉียว โดยวิวแม่น้ำในยามค่ำคืนจะกลางเป็นสีฟ้าเนื่องจากแสงสี จึงเป็นที่มาของแม่น้ำสีฟ้า


ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ พัก ZHONG YAN INTERNATIONAL HOTEL / เทียบเท่า

 

 

วันสอง ตูเจียงเอี้ยน – อุทยานสี่ดรุณี – เม่าเสี้ยน

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  / นําท่านเดินทางไปยังอุทยานภูเขาสี่ดรุณี อุทยานภูเขาสี่ ดรุณี ทิวทัศน์ประกอบด้วยหุบเขา 3 แห่ง (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจื่อโกว) และภูเขาสูงมากมายในระดับ 4,000 เมตรขึ้นไป รวมถึง “ภูเขาฉงไหล” ที่มีสี่ยอดซึ่งคนพื้นเมืองตั้งชื่อว่า “ภูเขาสี่สาว” พี่คนโต “ต้ากูเหนียงซาน” มีความสูง 5,355 เมตร ภูที่สอง“เอ้อร์กูเหนียงซาน” มีความสูง 5,454 เมตร น้องคนที่สาม“ซานกูเหนียงซาน” มีความสูง 5,664 เมตร ส่วนน้องนุชสุดท้อง “ซื่อกูเหนียงซาน” มีความสูง 6,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นยอดที่สูงเป็นอันดับ 2 ในมณฑลเสฉวน (อันดับ 1 “กงก่าซาน” สูง 7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมีหิมะปกคลุมยอดอยู่ตลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามที่แต่งตัวสวยรอต้อนรับแขกทางไกลที่จะมาเยี่ยมเยือน นําท่านชมอุทยานภูเขาสี่ดรุณี เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติของขุนเขาสลับกับทุ่งหญ้า 


เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร


บ่าย         นําท่านนั่งรถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตาราง กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบ เขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุด ท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวง อาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง นําท่านย้อนกลับมาชมทะเลสาบ ส่วนที่สาม นําท่านชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขา เพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้องทุ่งกว้างที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาว ในหุบเขาจะมีลําธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้มสลับด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี / จนสมควรแก่เวลาแล้วเดินทางไปเมืองเม่าเสี้ยน เมืองทีเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเผ่าเชียง ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานาน  


ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคาร พัก MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL / เทียบเท่า


 

วันสาม เม่าเสี้ยน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – อุทยานหวงหลง – จิ่วไจ้โกว

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม / เดินทางสู่อุทยานหวงหลง ระหว่างทางชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง และได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ / เดินทางต่อผ่าน เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้า ชาวฮั่นและชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนําใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะและหนังสัตว์ของชาวทิเบต


เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร


บ่าย         นำท่านเดินชมวิวของ อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง) ซึ่งเป็นลำธารสายหนึ่งที่ไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่งพื้นด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี หินปูนเกิดการตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้นหินปูนทั้งเล็กและใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ำเล็กๆมากมาย ที่มีสีเขียวอมฟ้าอ่อนแก่สลับกันอย่างสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของพญามังกรเหลือง (ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อยและมีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ*ท่านใดที่ไม่สามารถเดินเที่ยวถึงจุดสูงสุดได้ สามารถเดินจนถึงจุดที่ท่านพอใจแล้วเดินกลับลงมารอคณะที่ล้อบบี้ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหวงหลงซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอุทยานฯ หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ท่าน) จนถึงเวลานัดหมาย เดินทางสู่อุทยานจิ่วไจ้โกว 


ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม พัก CELERRITY JIUZHAIGOU HOTEL / เทียบเท่า

 


 

 

วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านสัมผัสอุทยานจิ่วไจ้โกวความงามในดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ประดุจดั่งแดนสวรรค์ ชมธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ เส้นทางในอุทยาน จิ่วไจ้โกวมีลักษณะเหมือนตัวYการชมความงามของแดนสวรรค์นี้เริ่มต้นจากขาของตัวY ด้านล่างไล่ขึ้นไปด้านบนทางทิศตะวันตกของอุทยาน นำชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบชูเจิง น้ำตกชูเจิง ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบไม่รู้ สีน้ำในทะเลสาบแต่ละแห่งจะใสสวยจนสุดบรรยาย จนมีคำบอกเคำกล่าวว่า มีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้ คือนักวาดและนักกวี เชิญท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านี้ได้จนจุใจพร้อมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่า “ดูน้ำที่จิ่วไจ้โกวแล้วลืมน้ำที่อื่นหมด”นำท่านสู่ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่มีความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาว ป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพมองดูคุ้นตาเหมือนรูปที่ถ่ายมาจากสวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมทะเลสาบห้าสีที่แอ่งน้ำใสจนมองเห็นพื้นน้ำและฝูงปลาสลับด้วยสีสันของต้นไม้ใต้น้ำ จนเกิดเป็นสีสันต่างๆ ชม ทะเล 3 ฤดูกาล ซึ่งสีสันของทิวทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในจิ่วไจ้โกว

 

บ่าย           นำท่านเริ่มต้นเที่ยวชมอุทยานอีกฝากหนึ่งของขุนเขา (ฝั่งตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ ซึ่งชาวบ้านในแถบนี้เรียกว่าทะเล เช่น นำชมทะเลแพนด้า แล้วนำท่านเดินเลาะตามเส้นทางน้ำตก แพนด้า (ทางเดินสบาย) ชมสายธารเล็กๆที่ไหลเรื่อย รื่นรมย์กับความงามของแมกไม้ดอกไม้ หลากสีในฤดูใบผลิจนมาพบกับทะเลดอกไม้ห้าสี และทะเลสายธารนกยูง ซึ่งสายน้ำใสสลับกับ สีสันของขุนเขาคล้ายดั่งหางนกยูง ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงาม และ ชมน้ำตกนั่วเย่อหล่าน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร

 

ค่ำ             รับประทานอาหารในโรงแรม พัก CELERRITY JIUZHAIGOU HOTEL / เทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า จิ่วไจ้โกว – รถไฟความเร็วสูง – เฉินตู – วัดต้าฉือ – ถนนชุนซี – ถนนไท่กู่หลี่

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม / เดินางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงชวนจู่ซื่อ
__:__        โดยสารรถไฟความเร็วสูงเดินทางกลับเฉินตู
__:__        เดินทางถึงเฉินตู


เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร


บ่าย            เดินทางสู่ใจกลางเมืองเฉินตู ไหว้พระขอพรที่วัดต้าฉือ (วัดมหาเมตตา) เป็นวัดในพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ผนวชเป็นพระภิกษุของพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่ใจกลางนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เป็นสถานที่เงียบสงบในย่านใจกลางเมืองที่ของคึกคักของเฉินตู ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระอารามที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเสฉวน / จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเท้าเฉิงตู “ชุนซีลู่” ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆมากมายขายเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย / ต่อด้วยถนนไท่กู๋หลี่ที่นี่เป็นพื้นที่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองเฉินตู ที่มีการพัฒนาโดยเน้นการค้าปลีกให้เป็นศูนย์การค้าในร่มที่ได้มาตรฐาน ภายในมี
ร้านสินค้า ร้านอาหารต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถช้อปปิ้งกันได้ตามอัธยาศัย
   
ค่ำ
              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารพิเศษ..ชิมสุกี้หมาล่าต้นตำหรับเฉินตู พัก HANGCHEN INTERNATIONAL HOTEL / เทียบเท่า

 

 

วันที่หก เฉินตู – ถนนโบราณจิ่นหลี่– กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / นําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ (Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อป ปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝาก ของที่ระลึก เช่นหน้ากากเฉิงตู สินค้าพื้นเมืองต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ของเฉินตูที่ไม่ควรพลาด
   
เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร


16:15 น.       โดยสารสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG619 เดินทางกลับกรุงเทพฯ


18:20 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพทุก ๆ ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการ * ทัวร์คุณภาพ...ไม่เข้าร้านรัฐบาล *

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
30 ต.ค.– 4 พ.ย. 67 38,900 38,900 35,900 5,000

 

อัตรานี้รวม 

   • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / น้ำหนักโหลดใต้ท้องเครื่อง20kg
   • โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
   • อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
   • ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ซึ่งมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   
• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 180 หยวน หรือประมาณ 900 บาท* 


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุ
ไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว