ซัวเถา-เหมยโจว-มรดกโลกตึกดิน-แต้จิ๋ว

 

 

 

เดินทางวันที่   12 – 17 เม.ย. 2567 ( 6 วัน 5 คืน )

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ซัวเถา – เหมยโจว

06:00 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกบริเวณประตู 1


09:00 น.    โดยสารสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่FD850เดินทางไปซัวเถา (บริการอาหารชุดบนเครื่อง)  


13:00 น.    ถึงสนามบินซัวเถา ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 


บ่าย        นำท่านสู่เมืองเหมยโจว เมืองหลวงของชาวฮากกา / นำท่านเดินชมแหล่งช้อปปิ้งที่ถนนเจียงเป่ยใจกลางเมือง


ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) พักที่ VENUS ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า (4 ดาว)

 

 

วันที่สอง เหมยโจว – ตึกดินฮากกา – ซัวเถา


เช้า       รับประทานอาหารเช้า (2) / ชมเจดีย์พระพันองค์ เป็นเจดีย์ที่มีอายุยาวนานพันกว่าปี  มีลักษณะเป็นเจดีย์เหล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยทุกทิศจะหล่อด้วยพระพุทธรูป 250 องค์ เมื่อรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหนึ่งพันองค์ เจดีย์แห่งนี้ จึงมีนามว่า เจดีย์พระพันองค์ / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หย่งติ้ง มณฑลฮกเกี้ยน


เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (3) 


บ่าย       ชมมรดกโลกบ้านดิน โดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การปลูกสร้างมีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงามความสุข ภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักหลายห้องอยู่ติดกัน ปริมาณของห้องก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคารส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดีและยังป้องกันแผ่นดินไหว ปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้ / จนสมควรแก่เวลาแล้วนำท่านเดินทางไปซัวเถา


ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) พักที่ HUAQIAO HOTEL / HUANDU HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

 

วันที่สาม ซัวเถา – เฮี้ยงบู้ซัว – ไต่ฮงกง – วัดแป๊ะฮวยเจียม – ซัวเถา

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า(5) / เดินทางไปเฮียงบู้ซัวที่อำเภอเล็กฮง เพื่อนมัสการต้นตำหรับเจ้าพ่อเสือหรือตั่วเล่าเอี๊ยที่วัดหยวนซัน  ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า800ปีและมีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในและนอกประเทศเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมาก เชื่อกันว่า“ขอสิ่งใดก็จะได้สมปารถนา” 


เที่ยง      บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร(6)


บ่าย    เดินทางสู่อำเภอเตี่ยเอี้ย นมัสการศาลเจ้าไต่ฮงกง ต้นตำหรับมูลนิธิป้อเต็กตึ๊ง / จากนั้นไหว้พระที่วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์พระเจ้าหยกและเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยกและแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้   


ค่ำ      บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร(7)                พักที่ HUAQIAO HOTEL / HUANDU HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่ ซัวเถา – เกาะมาสือ – เท่งไฮ้ – เมืองโบราณแต้จิ๋ว – ซัวเถา

เช้า          รับประทานอาหารเช้า(8) / นำเที่ยวเกาะหม่าสือ เป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่บูชาเจ้าแม่ทับทิม(มาจู่)เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ที่ดูแลคุ้มครองและให้พรแก่ชาวประมงผู้ต้องเดินเรือ / จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเท่งไฮ้  นมัสการสุสานเครื่องทรงของพระเจ้าตากสินฯ อำเภอเท่งไฮ้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระบิดาของพระเจ้าตากสิน สุสานได้รับการบูรณะในปี 2528  สุสานดังกล่าวไม่ได้บรรจุพระศพของพระเจ้าตากสิน แต่บรรจุฉลองพระองค์ ที่นำกลับไปยังบ้านเกิดหลังจากพระองค์สวรรคต เพื่อแสดงความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณ


เที่ยง        บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร(9)


บ่าย        ชมเมืองแต้จิ๋วซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า1,600 ปีและเป็นต้นกำเนิดของชาวจีนแต้จิ๋ว นำท่านชมสะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียงและเพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น จึงเป็นทางสัญจรสำคัญของชาวเมือง นำท่านชมวัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 / นมัสการศาลเจ้าปู่มังกรเขียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำหั่นเจียง..เป็นที่เคารพศรัทธาของคนแต้จิ๋ว ไหว้เจ้ามังกรเขียวเพื่อเป็นศิริมงคง / เดินเที่ยวชมตรอกซอกซอยเก่าแก่ของเมืองโบราณแต้จิ๋ว


ค่ำ         บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร(10) พักที่ HUAQIAO HOTEL / HUANDU HOTEL  หรือเทียบเท่า
 

 

วันที่ห้า ซัวเถาอิสระ

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า(11) / หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปเยี่ยมญาติ หรือ อิสระเดินชมเมืองเก่าซัวเถา หรือ ช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าย่านใจกลางเมือง(วันนี้ไม่รวมอาหารเที่ยง/ค่ำ/ไกด์/รถ) พักที่ HUAQIAO HOTEL / HUANDU HOTEL  หรือเทียบเท่า


 

วันที่หก ซัวเถา – กรุงเทพฯ

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า(11) 


10.00 น.    เดินทางสู่สนามบิน


13.55 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD851 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง)


16.10 น.    ถึงท่าอากาศดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
 

 

อัตราค่าบริการ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
12 – 17 เม.ย.67 28,900 28,900 26,900 4,000

 

อัตรานี้รวม 

   • ตั๋วเครื่องบิน / ภาษีสนามบิน 
   • โรงแรมตามที่รายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของ บมจ เมืองไทยประกันภัย*


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการ 
   • ค่าทำวีซ่า, ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%   ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   • ค่าวีซ่าจีน 1,800 บาท (ในกรณีที่ยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย)   
   • ค่าทิปไกด์ / คนขับรถ / หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน * 6 วัน = 180 หยวนต่อผู้เดินทาง / ตลอดการเดินทาง) เงื่อนไขการจองทัวร์

   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว