มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ซัวเถา

 

เดินทาง :  30 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 2567

 

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – เซนาโด้แสควร์ – เวนิเชี่ยน – จูไห่

 

04.00 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
06.45 น.    เเหินฟ้าสู่ มาเก๊าโดยเที่ยวบินที่ FD775 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง) (กระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องไม่เกิน20กก)
10.20 น.    คณะเดินทางถึงมาเก๊า /  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล / ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ 

เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(1)  

บ่าย         ท่านสู่ เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊ารีสอร์ท สมบูรณ์แบบขนาดยักษ์สไตล์ลาสเวกัสแห่งแรกในเอเชีย  เพียบพร้อมไปด้วยความหรูหราและตื่นตาตื่นใจ  ซึ่งเวเนเชี่ยน มาเก๊า มีมูลค่าทั้งหมด 2.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ออกแบบด้วยลักษณะเดียวกันในลาสเวกัส เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊าตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซ้องส์เวนิสอันโดดเด่นด้วยการจำลองสถานที่อันโด่งดังในเวนิส อาทิจัตุรัสเซนต์มาร์ก, พระราชวังดอร์ช, หอคอยแคมพาไนล์และคลองในร่มสามแห่งพร้อมทั้งเรือกอนโดล่าและคนพายเรือที่คอยร้องเพลงขับกล่อม (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม อาหารค่ำอิสระที่ฟูดคอร์ตซึ่งมีร้านอาหารนานาชาติไว้บริการทุกท่าน)  
18.00 น.    นำท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่(ใช้เวลาประมาณ30นาที) พักที่ HUAFENG HOTEL หรือเทียบเท่า/ 4 ดาว

 

 

วันที่สอง จูไห่ – รูปปั้นนางเงือก – วัดผู่โถ – บัวหิมะ – เซินเจิ้น – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ชมโชว์อลังการ

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(2) / ชมอนุสรณ์นางเงือกสัญลักษณ์ของจูไห่และความงดงามของถนนริมหาด / จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดผู่โถ วัดที่ใหญ่ที่สุดในจูไห่
เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(3)    
บ่าย          ฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีนพร้อมเลือกซื้อยาบัวหิมะ  / จากนั้นเดินทางไปเซินเจิ้น(ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)  นำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงาม ระหว่างนี้ ชมการแสดงของชนชาติกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ เช่น ไทลื้อ ธิเบต จ้วง ฯลฯ
ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(4)
หลังอาหารค่ำ   ชมการแสดงโชว์ชุด“ จิ่นซิ่วจงหัว” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาใช้ผู้แสดงกว่า 500 คน พักที่ ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า/ 4 ดาว

 

 

วันที่สาม  เซินเจิ้น – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา


เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(5) หลังอาหารนำท่านชมหยก สินค้าพิ้นเมืองของจีน / เดินทางไปซัวเถา ระหว่างทางนำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ (ตั่วเหล่าเอี๊ย) ที่ศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดหยวนซัน ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 800 ปีและมีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในและนอกประเทศ เชื่อกันว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก“ขอสิ่งใดก็จะได้สมปารถนา”  
เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(6)    
บ่าย          เดินทางต่อสู่อำเภอเตี่ยเอี๋ย นำคณะนมัสการศาลเจ้าไต่ฮงกงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย จากนั้นเดินทางต่อจนถึงเมืองซัวเถา
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(7) พักที่ GOLDEN SEAGULL HOTEL หรือเทียบเท่า / 4 ดาว

 

 

วันที่สี่ เกาะมาสือ – แปะฮวยเจียม – สุสานพระเจ้าตาก


เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(8) นำเที่ยวเกาะหม่าสือ เป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่บูชาเจ้าแม่ทับทิม ( มาจู่ ) เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ที่ดูแลคุ้มครองและให้พรแก่ชาวประมงผู้ต้องเดินเรือ / จากนั้นนำท่านไปวัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์พระเจ้าหยกและเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่ง เป็นมารดาของเง็กเซียนฮ่องเต้ แต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแล
 
เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(9)     
บ่าย        เดินทางสู่อำเภอเท่งไฮ้  ในปี พ.ศ.2464 มีการค้นพบสุสานเครื่องทรงของพระเจ้าตากสินฯ ที่อำเภอเฉิงไห่ หรือ เท่งไฮ้ ในสำเนียงจีนแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ในจังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระบิดาของพระเจ้าตากสินสุสานได้รับการบูรณะในปี 2528 โดยป้ายหลุมศพมีการจารึกชื่อ "แต้อ๊วง" แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินตระกูลแต้ ซึ่งหมายถึงพระเจ้าตากสิน คนจีนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวรู้จักพระเจ้าตากสินดีและภาคภูมิใจ เพราะพระองค์ทรงเป็นชาวเฉิงไห่ ที่มีความกล้าหาญ เสี่ยงชีวิตกู้ชาติ และได้เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีในที่สุดหลายคนเชื่อว่า สุสานดังกล่าวไม่ได้บรรจุพระศพของพระเจ้าตากสิน แต่บรรจุฉลองพระองค์ ที่ชาวเฉิงไห่นำกลับไปยังบ้านเกิด หลังจากพระองค์สวรรคต เพื่อแสดงความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณ
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(10) พักที่ GOLDEN SEAGULL HOTEL หรือเทียบเท่า / 4 ดาว

 

วันที่ห้า ซัวเถา – แต้จิ๋ว – เซินเจิ้น – กรุงเทพฯ


เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(11)  / เดินทางไปเมืองแต้จิ๋ว ชมเมืองแต้จิ๋วซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า1,600 ปีและเป็นต้นกำเนิดของชาวจีนแต้จิ๋ว นำท่านผ่านชมสะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียงและเพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น จึงเป็นทางสัญจรสำคัญของชาวเมือง จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราวแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิม นำท่านนมัสการศาลเจ้าปู่มังกรเขียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำหั่นเจียง  เป็นที่เคารพศรัทธาของคนแต้จิ๋ว ให้ท่านได้ไหว้จ้าวมังกรเขียวเพื่อเป็นศิริมงคง นำท่านนั่งรถกอร์ฟเที่ยวชมตรอกซอกซอยเก่าแก่ของเมืองแต้จิ๋ว  
เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(12)        
บ่าย       เดินทางไปเซินเจิ้น(ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมง)
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(13)
23:55 น.   โดยสารเที่ยวบินที่ FD597 เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
01:50 น.   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดีภาพทุกๆ ท่าน

 

ข้อควรทราบ :  การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาลคือ บัวหิมะ , หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
29 ธ.ค. – 3 ม.ค.67 28,900 28900 27,900 4,000

 

อัตรานี้รวม 

   • อัตรานี้รวม
   • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 
   • โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ 
   • อาหารและเครื่องดื่ม
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของ บมจ ไทยประกันภัย*
   • ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ( ต้องเข้า-ออกพร้อมกัน)


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

   • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง)


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน
10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล  การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว