จิ่วไจ้โกว...สุดสวยในฤดูหนาว ไม่ไปไม่รู้ อุทยานโหมวหนีโกว

 

เดินทาง 29 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67 (6วัน4คืน)

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – เฉินตู19:00 น.              พร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีเจ้าหน้าที่ของ H.Y.T.คอยบริการตรวจส่งสัมภาระและเตรียมเอกสารการเดินทางให้ท่าน
21:50 น.        โดยสารสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่FD562เดินทางไปเฉินตู (กระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องไม่เกิน20กก)
02:00 น.       ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน / เฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเสฉวนและยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ / หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว)  / เทียบเท่า

 

 

วันที่สอง เฉินตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วไจ้โกว

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า / เดินทางสู่อุทยานจิ่วไจ้โกว แวะถ่ายภาพทะเลสาบเตี๋ยซี สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร มองลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างจะแลเห็นทะเลสาบสีเขียว ทอดยาวไปตามซอกหุบเขา สีเข้มสด ไร้เงาสะท้อนจนดูราวเป็นกระเบื้องยาวขนาดใหญ่ "ทะเลสาบเตี๋ยซี " มีเรื่องเล่าว่าเกิดจากมีแผนดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ได้กลืนสิ่งก่อสร้างและทุกสรรพสิ่งให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงไว้ด้วยความโหดร้าย
เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย           นําท่านชมเมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวฮั่นและชาวทิเบตสมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนําใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะและหนังสัตว์ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณสมัยราชวงศ์หมิง เดินทางต่อจนถึงจิ่วไจ้โกว
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม  พัก CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า 
  

 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมค่ารถประจำทาง)

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านสัมผัสอุทยานจิ่วไจ้โกวความงามในดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ประดุจดั่งแดนสวรรค์ ชมธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ เส้นทางในอุทยานจิ่วไจ้โกวมีลักษณะเหมือนตัวY การชมความงามของแดนสวรรค์นี้เริ่มต้นจากขาของตัวY ด้านล่างไล่ขึ้นไปด้านบนทางทิศตะวันตกของอุทยาน นำชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบชูเจิง น้ำตกชูเจิง ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบไม่รู้ สีน้ำในทะเลสาบแต่ละแห่งจะใสสวยจนสุดบรรยาย จนมีคำบอกเคำกล่าวว่า มีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้ คือนักวาดและนักกวี เชิญท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านี้ได้จนจุใจพร้อมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่า “ดูน้ำที่จิ่วไจ้โกวแล้วลืมน้ำที่อื่นหมด”นำท่านสู่ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่มีความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาว ป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพมองดูคุ้นตาเหมือนรูปที่ถ่ายมาจากสวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมทะเลสาบห้าสีที่แอ่งน้ำใสจนมองเห็นพื้นน้ำและฝูงปลาสลับด้วยสีสันของต้นไม้ใต้น้ำ จนเกิดเป็นสีสันต่างๆ ชมทะเล 3 ฤดูกาล ซึ่งสีสันของทิวทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล
เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในจิ่วไจ้โกว 
บ่าย          นำท่านเริ่มต้นเที่ยวชมอุทยานอีกฝากหนึ่งของขุนเขา (ฝั่งตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ ซึ่งชาวบ้านในแถบนี้เรียกว่าทะเล เช่น นำชมทะเลแพนด้า แล้วนำท่านเดินเลาะตามเส้นทางน้ำตก แพนด้า (ทางเดินสบาย) ชมสายธารเล็กๆที่ไหลเรื่อย รื่นรมย์กับความงามของแมกไม้ดอกไม้ หลากสีในฤดูใบผลิจนมาพบกับทะเลดอกไม้ห้าสี และทะเลสายธารนกยูง ซึ่งสายน้ำใสสลับกับ สีสันของขุนเขาคล้ายดั่งหางนกยูง ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงาม และ ชมน้ำตกนั่วเย่อหล่าน     
น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร
ค่ำ            รับประทานอาหารในโรงแรม พัก CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า 

 

 

วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว – อุทยานโหมวหนีโกว – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณเจียจื่อ 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า / เดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม.อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วไจ้โกวได้ ส่วนน้ำตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย       เดินทางต่อสู่เมืองตูเจียงเอี้ยน / ชมเมืองโบราณเจียจื่อ ชมบ้านเรือนและร้านค้าที่สร้างแบบโบราณ เหมาะทั้งถ่ายภาพหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง 
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาว)  / เทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า ตูเจียงเอี้ยน – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซี – วัดต้าซื่อ  – ไท่กู่หลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า  / นำท่านสู่จัตุรัสเทียนวูใจกลางเมืองตูเจียงเอี้ยน ถ่ายภาพกับรูปหมีแพนด้ายักษ์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฉินตู นำท่านชมและเลือกซื้อผ้าไหมจีน / นำท่านชมผลิตภัณฑ์ไฮเทคแปลรูปจากยางพารา สินค้าOTOPที่ขึ้นชื่อของจีน
เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร…ชิมเมนูเป็ดปักกิ่งที่ร้านเก่าแก่ QuanJuDe
บ่าย          นำท่านไปที่ย่านใจกลางเมือง เพื่อช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ราคาถูก หรือจะเดินไปช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเฉิงตู บนถนนชุนซีลู่และชิงเหนียนลู่ ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆมากมายขายเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย / ไหว้พระขอพรที่วัดต้าซื่อ สุดท้ายนำท่านไปที่ไท่กู่หลี่ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเฉินตูที่สร้างย้อนยุค อิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อของฝากก่อนกลับ 
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ …ชิมเมนูสุกี้เสฉวน 
หลังอาหาร    ชมการแสดงเปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะประจำถิ่นของเสฉวน
22.00 น.    เดินทางสู่สนามบินเฉินตู

 

 

วันที่หก เฉินตู – กรุงเทพฯ  

 

02:50 น.    โดยสารสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD563 เดินทางกลับกรุงเทพฯ
05:00 น.    ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพทุก ๆ ท่าน

 

 

ข้อควรทราบ :  มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรจีน,ผ้าไหม,หมอนยางพารา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
29 ธ.ค. – 3 ม.ค.67 26,900 26,900 25,900 4,000

 

อัตรานี้รวม 

   • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (น.น.20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • โรงแรมตามที่รายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ 
   • อาหารและเครื่องดื่มตามระบุ
   •
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (เฉพาะหนังสือเดินทางไทย)
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ 
   • ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   
• ค่าทิป ไกด์ คนขับรถ  (วันละ30หยวน*6วัน = 180 หยวนต่อผู้เดินทาง) 


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน
10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4.  ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุ
ไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6.  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว