มหานครฉงชิ่ง 4 วัน 3 คืน

รายการนี้ให้ท่านมีเวลาเที่ยวเต็มที่ ไม่เข้าร้านรัฐบาล 

 

วันที่ 30 ธ.ค.66 – 2 ม.ค. 67 (4วัน3คืน)

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อู่หลง – มรดกโลกเขานางฟ้า(รวมรถราง)

 

03:30 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของ H.Y.T.คอยบริการตรวจส่งสัมภาระและเตรียมเอกสารการเดินทางให้ท่าน (กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัม)
06:15 น.    โดยสารสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่FD556เดินทางไปฉงชิ่ง (บริการอาหารชุดบนเครื่อง) 
10:20 น.    ถึง นครฉงชิ่ง  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง  ห่างจากฉงชิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 135 กิโลเมตร มีประชากรราว 410,000 คน ริมฝั่งแม่น้ำอวูเจียง (Wujiang) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่น่ารัก โอบล้อมด้วยเทือกเขาต้าลู่ (Dalou Mountain) อากาศสดชื่น / นำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะ 
ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านพัก MOUNTAIN VIEW HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง อู่หลง – อุทยานแห่งชาติบ่อหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (ลิฟแก้ว+รถอุทยาน+รถไฟฟ้า) – ระเบียงแก้ว – หมู่บ้านบ่อหลุมฟ้า – ฉงชิ่ง

 

เช้า         รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำท่านเข้าสู่ อุทยานอู่หลง มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งใหม่ของจีน เมืองแห่งรีสอร์ท สายน้ำ หุบเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ ทุ่งดอกไม้ป่าอันสวยสดงดงาม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า–สะพานสวรรค์  (Wulong Karst)  ที่ซึ่งธรรมชาติบรรจงรังสรรค์ความงามอย่างน่าอัศจรรย์  เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ยักษ์ และรอยแยกแห่งภูผา เชื่อมต่อกันด้วยสะพานหินขนาดมหึมา 3 สะพาน จากนั้นนำท่านลงลิฟต์แก้วไต่หน้าผาสูงชันลึกประมาณ 300-500 เมตร นำท่านเดินลัดเลาะลงดิ่งสู่หุบเขา ด้านล่าง ระหว่างทางประทับใจกับภาพโรงเตี้ยมโบราณกลางหุบเขา ขนาบด้วยขุนเขาสูงชันตั้งตระหง่าน โรงเตี้ยมนี้สร้างด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมหลังคาเก๋งจีน สร้างได้งดงาม อ่อนช้อยและยังคงสภาพสมบูรณ์ เป็นฉากเด่นในภาพยนตร์เรื่อง "ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง" ของจางอี้โหมวและเป็นจุดพักคนเดินทางในเส้นทางโบราณมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ชมสายธาร น้ำตกหุบเขาสวรรค์  แอ่งน้ำเขียวกระจ่างใส  สุดอลังการกับสะพานสวรรค์เชื่อมต่อหลุมฟ้า 3 สะพาน   ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน คือสะพานแรกมังกรฟ้า สะพานหินใหญ่สุดเชิดสู่ท้องฟ้ากว้างไกล  สะพานมังกรเขียวเลื้อยเลี้ยวลดเป็นแนวแคบ  และสะพานหินมังกรดำทอดตัวนิ่งสงบปกปิดช่องเขา อัศจรรย์ใจกับภาพรอยแยกแห่งภูผา  หินผาสูงตระหง่านฟ้า แข็งแกร่ง หนาทึบเกิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่Wulong Karst นี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5 A  ที่ช่างน่าพิศวง เป็นความงามของธรรมชาติที่เสกสรร แต่ขณะเดียวกันเหมือนกลั่นแกล้งไว้อย่างลงตัวน่าทึ่งที่สุด 
เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย         นำท่านไปทดสอบความกล้าโดยการเดินชมวิว ถ่ายภาพบนระเบียงแก้วที่สูงจากหน้าผา400เมตร / จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านบ่อหลุมฟ้า ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนี้ / เดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง
ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านพัก HONG LOU YINXIN HOTEL (4.5 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม ฉงชิ่ง – เมืองต้าจู๋ – มรดกโลกแกะสลักเป่าติ่งซาน – ฉงชิ่ง – รถไฟทะลุตึก – เมืองโบราณฉือซีโข่ว

 

เช้า          รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำท่านเดินทางสู่ มรดกโลกเป่าติ่งซาน  เมืองที่มีปะติมากรรมแกะสลักหินผามากกว่า 50,000 ชิ้น ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เป็น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีน ต้าจู๋มีความสวยงามและมีชื่อติด 1 ใน 5 ผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงของจีน (ต้าจู๋ หยุนกั่ง หลงเหมิน โม่เกา ม่ายจี๋ซาน) เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 892-1260) ถือเป็นคลังมหาสมบัติในทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา นอกจากจะมีงานศิลปะของพุทธศาสนายังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของศาสนาเต๋า และแนวคิดสำนักปรัชญา ‘หยู่เจียเสียว์’ ของขงจื๊อรวมอยู่ด้วย ชมปะติมากรรมแกะสลักหินผางดงามเป๋าติ่งซาน ที่มีความยาวประมาณ 500 เมตร การแกะสลักหินที่เป๋าติ่งซานมีลักษณะพิเศษ คือ มีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ ส่วนใหญ่จะสะท้อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ หินแกะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ รูปหญิงเลี้ยงไก่ (หยั่งจีหลูว์) สาวน้อยเป่าขลุ่ย (ชุยตี๋หนี่ว์) พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวรพันมือ (เชียนโส่วกวนอิน) เป็นต้น (รวมรถแบตตารี่) 
                         
เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย         นำท่านเดินทางกลับสู่ ฉงชิ่ง /  นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่…ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก รถไฟฟ้าที่มีความแปลกไม่เหมือนใคร เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกทิ้ง รถไฟทะลุตึกสายนี้เรียกว่า Mountain City ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง เป็นรถไฟชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นบนตึกสูงถึง 19 ชั้นโดยนักวางแผนได้ทำการสร้างสถานี Liziba Station ในอาคารที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ตั้งแต่ตึกชั้นที่ 6 ไปจนถึงชั้นที่ 8 โดยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นสามารถใช้บริการรถไฟจากสถานีดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบาย แม้ว่าประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รถไฟได้เข้าสู่ชานชาลา ทางเจ้าหน้าที่จะปิดเสียงลงด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ซึ่งจะทำให้เสียงของรถไฟดังไม่ต่างจากการเปิดเครื่องล้างจาน / นำท่านชม เมืองโบราณฉือซีโข่ว ขึ้นชื่อมากในเรื่องอาหารพื้นเมือง ชาวบ้านทุกคนจะต้องทำอาชีพนี้ บ้านแต่ละหลังจะสร้างด้วยไม้ไผ่ ประตูหน้าบ้านจะตกแต่งแบบสมัยโบราณ มีท่าเรือขนถ่ายสินค้าเพื่อลงเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ท่าเรือนี้คึกคักรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ที่นี่ยังเป็นปากทางลำเลียงสินค้าส่งขายกระจายไปทั่วจีน ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านโบราณยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านเดินเล่นสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง-ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านพัก HONG LOU YINXIN HOTEL (4.5 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่สี่ ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม – หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – โรงงานผลิตเครื่องปรุงหมาล่า – กรุงเทพฯ

 

เช้า         รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำชม มหาศาลาประชาคม   ที่สร้างโดยนายพลเฮอหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฏิวัติสำเร็จในปี 2494  จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก  / นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารคอมเพลกซ์ขนาดใหญ่ สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง ประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค
เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง) 
บ่าย        นำท่านชมโรงงานผลิตเครื่องปรุงหมาล่าที่ขึ้นชื่อของฉงชิ่ง ชมกรรมวิธีการผลิตและซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน / สุดท้ายนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ 
19:55 น.    โดยสารสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD553 เดินทางกลับกรุงเทพฯ(บริการอาหารชุดบนเครื่อง)
22:20 น.    ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพทุก ๆ ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
30 ธ.ค. – 2 ม.ค.67 27,900 27,900 25,900 4,000

 

อัตรานี้รวม 

   • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (น.น.20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
   • โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ / อาหารและเครื่องดื่ม
   • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (เฉพาะหนังสือเดินทางไทย)
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์ *


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ 
   • ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   
• ค่าบริการ ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*4วัน = 120 หยวนต่อผู้เดินทาง) 


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน
10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน 
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4.  ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6.  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว


เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน
   1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
   2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปหน้าตรง / พื้นหลังสีขาว /ถ่ายให้เห็นใบหู/ ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด)