จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาล เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฝูหลงเจิ้น

 

เดินทาง วันที่  29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2567 (5วัน4คืน)

จุดเด่นที่ 1    นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ต้องนั่งรถนาน
จุดเด่นที่ 2    รถบัส VIP เบาะแถวล่ะ 3 ตัว กว้างกว่า นั่งสบายกว่า
จุดเด่นที่ 3    ที่เที่ยวแห่งใหม่ หมู่บ้านโบราณฝูหลงเจิ้น

 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฉางซา

 

15.00 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
18.10 น.       เหินฟ้าสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD540 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง)
22.25 น.      ถึงสนามบินฉางซา(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชม) เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน/ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก VIENNA INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

 

วันที่สอง     ฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง – วิวยามค่ำคืน

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า 
09.06      นั่งรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G6520นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเฟิ่งหวงที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณเฟิ่งหวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบ ภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว
12.35      เดินทางถึงเฟิ่งหวง
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย       นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์)ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง  มีถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า20สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ116 แห่ง ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า“หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ถ่ายภาพหงเฉียวสะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของ เฟิ่งหวงคือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ นำท่านนั่งเรือแจวชมบ้านเรือนริมนํ้า…(กรณีที่เรือแจวหยุดให้บริการ..ทางทัวร์จะเปลี่ยนโปรแกรมไปชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณแทน) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นเพื่อชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง                                     
คํ่า       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ PHOENIX STATE GUEST HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า


 

 

วันที่สาม เฟิ่งหวง – หมู่บ้านโบราณฝูหลงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน(ประตูสวรรค์ กระเช้ากอนโดร่า)

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า / เดินทางสู่ฝูหลงเจิ้น(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) หมู่บ้านโบราณฝูหลงเจิ้น อยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติถู่เจียและม้งซ่างซี มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยที่มีชื่อว่า ถู่เจีย เดิมมีชื่อว่า “หวังชุน” ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเป็นฝูหลงเจิ้น เพราะมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ดีเด่นในปี ค.ศ. 1987 หมู่บ้านโบราณฝูหลงเจิ้น มีทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมโบราณแบบจีน อาคารไม้เก่าแก่โบราณสไตล์จีน น้ำตกใจกลางเมืองอันสวยงาม ขนาดของน้ำตกโดยประมาณกว้าง 40 เมตร สูง 60 เมตร มีความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้
                 
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย      เดินทางสู่จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม) / นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากมีหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่งก็คือ ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์)ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งกระเช้าขึ้น (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้าและชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้าถึงจุดชมวิว นำท่านเดินชม หน้าผาลอยฟ้า ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด / นำท่านลงบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก เพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงเทียน เหมินซาน และหากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้องเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้และให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมชมความงาม / นำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา 


หมายเหตุ... กรณีรอคิวขึ้นกระเช้านาน หรือรถประจำอุทยานหยุดให้บริการ ณ. ถ้ำประตูสวรรค์ 
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยวแก่ลูกค้าที่จะได้ไม่ต้องรอคิวนาน 
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพื้นถนน ทำให้รถอุทยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ต้องเปลี่ยนเป็นขึ้น+ลงกระเช้าแทน ทั้งนี้ทาง บริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง 


คํ่า         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พัก JINGJIANG DUCHENG HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า
 

 

วันที่สี่ จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนจื่อซาน – หุบเขาอวตาร( ฮัลเลลูย่าห์) – ลิฟท์แก้วไป่หลง

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า / เดินทางสู่อุทยานจางเจียเจี้ย เที่ยวชมเทียนจื่อซาน ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตรและเป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและมีจุดชมวิวที่สามารถเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับได้มากกว่าร้อยยอด ชมสวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ นางฟ้า โปรยดอกไม้ สะพานอมตะ ลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์นายพลเฮอหลง อีกทั้งยังมีการนำเครื่องบินรบ สมัยสงครามเกาหลีและรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ด้วย  
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย      นำท่านโดยสารรถยนต์ของทางอุทยานเดินทางสู่อีกฝากหนึ่ง นำชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องอวตาล ชมยอดเขาและก้นเหวที่ลือชื่อของจางเจียเจี้ยอย่างใกล้ชิด ซึ่งหุบเหวจะอยู่ต่ำกว่ายอดเขาหลายร้อยเมตร มองแล้วรู้สึกทั้งเสียวและทึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ( พิเศษ ! ขึ้นเขาด้วยกระเช้า ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร / หรือสลับกัน) 
คํ่า       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พัก JINGJIANG DUCHENG HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิง – กรุงเทพ

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า / เดินทางสู่เมืองฉางซา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย      นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงเป็นถนนคนเดินที่เดินเพลินมาก ของกิน ของใช้ เสื้อผ้า สีสันของถนน ร้านค้ามีทั้งติดถนนและในตึก ใต้ดินก็มี ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
คํ่า       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
23.25 น.  เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD541
02.00 น.  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ….

 
 

 

ข้อควรทราบ :  มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรจีน,หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
29 ธ.ค. – 2 ม.ค.67 26,900 26,900 25,900 4,000

 

อัตรานี้รวม 

   • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (น.น.20 กิโลกรัมต่อท่าน)  
   • โรงแรมตามที่รายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ 
   •
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (เฉพาะหนังสือเดินทางไทย)
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ 
   • ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   
• ค่าทิป ไกด์ คนขับรถ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง) 


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  
ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4.  ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุ
ไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6.  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว