ซัวเถา - คณะส่วนตัว

เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (4 วัน 3 คืน)

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ซัวเถา – ถนนคนเดิน / 曼谷 – 揭阳 – 汕头步行街

06.00 น.    ผู้โดยสารเช็คอินที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)  
09.00 น.    บินสู่เก็กเอี๊ยทางตอนใต้ของจีนโดยเที่ยวบินที่ FD850 บริการอาหารชุดบนเครื่อง
13.00 น.     ถึงสนามบินเก็กเอี๊ย / ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางสู่เมืองซัวเถา ชมย่านเมืองเก่าซัวเถาจุดเริ่มต้นของเสื่อผืนหมอนใบ อิสระที่ถนนคนเดินซึ่งได้บูรณะให้มีสภาพเหมือนเก่า มีร้านขายของมากมาย
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ...(1) / พักที่ HUANDU HOTEL หรือเทียบเท่า
 

 

วันที่สอง ซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง – แป๊ะฮวยเจียม / 汕头–玄武山– 大峰公- 白花尖

เช้า          รับประทานอาหารเช้า...(2)  / เดินทางสู่เฮียงบู้ซัว นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ (ตั่วเหล่าเอี๊ย) ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 800 ปีและมีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในและนอกประเทศ เชื่อกันว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก“ขอสิ่งใดก็จะได้สมปารถนา” 
เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง...(3)    
บ่าย         นำคณะนมัสการศาลเจ้าไต่ฮงกงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย ให้ท่านไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล / จากนั้นนำท่านชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์พระเจ้าหยกและเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งเจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแล
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ...(4)  / พักที่ HUANDU HOTELหรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม ซัวเถา – เกาะมาสือ – สุสานพระเจ้าตาก – แต้จิ๋ว / 汕头– 妈屿岛–郑皇墓– 潮州

เช้า         รับประทานอาหารเช้า...(5)  / เดินทางสู่เกาะหม่าสือ เป็นเกาะเล็กๆซึ่งมีศาลเจ้าที่บูชาเจ้าแม่ทับทิม (มาโจ้ว) เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ที่ดูแลคุ้มครองการเดินทาง / จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเท่งไฮ้ ในปี พ.ศ.2464 มีการค้นพบสุสานเครื่องทรงของพระเจ้าตากสินฯ ที่อำเภอเท่งไฮ้ ตั้งอยู่ในจังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระบิดาของพระเจ้าตากสินสุสานได้รับการบูรณะในปี 2528 สุสานดังกล่าวไม่ได้บรรจุพระศพของพระเจ้าตากสิน แต่บรรจุฉลองพระองค์ ที่ชาวเฉิงไห่นำกลับไปยังบ้านเกิด หลังจากพระองค์สวรรคต เพื่อแสดงความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณ
เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง...(6) ...พิเศษ เมนูห่านพะโล้ที่ร้านเก่าแก่ 日日香
บ่าย        เดินทางสู่เมืองแต้จิ๋ว ชมเมืองแต้จิ๋วซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า1,600 ปีและเป็นต้นกำเนิดของชาวจีนแต้จิ๋ว นำท่านชมศาลเจ้าฮั้งบุ้งกงขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่งที่เคยสร้างความเจริญให้แก่เมืองแต้จิ๋วจนเป็นที่เคารพบูชา นำท่านเดินผ่านสะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียงและเพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น จึงเป็นทางสัญจรสำคัญของชาวเมือง จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 / นมัสการศาลเจ้าปู่มังกรเขียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำหั่นเจียง..เป็นที่เคารพศรัทธาของคนแต้จิ๋ว ไหว้เจ้ามังกรเขียวเพื่อเป็นศิริมงคง / นำท่านนั่งรถกอร์ฟเที่ยวชมตรอกซอกซอยเก่าแก่ของเมืองแต้จิ๋ว 
ค่ำ            บริการอาหารค่ำ...(7) / พักที่ HUANDU HOTELหรือเทียบเท่า

  

วันที่สี่ ซัวเถา – เก็กเอี่ย – กรุงเทพฯ / 汕头– 揭阳– 曼谷

เช้า           รับประทานอาหารเช้า(8) / อิสระตามอัธยาศัย
10.00 น.     เดินทางสู่สนามบิน
13.55 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD851 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง)

16.10 น.     ถึงท่าอากาศดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


 

 

อัตราค่าบริการ  ( กรุ๊ปส่วนตัว...ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ผู้เดินทาง 4 – 6 ท่าน

29,500 29,500 27,500

3,000

ผู้เดินทาง 7 – 9 ท่าน

26,500 26,500 24,500

3,000

ผู้เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป

24,500 24,500 22,500

3,000

 

*** หมายเหตุ :  ถ้าลูกค้ามีตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าทัวร์ออก 9,000 บาท ***

อัตรานี้รวม 
   • ตั๋วเครื่องบิน / ภาษีสนามบิน 
   • โรงแรมตามที่รายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของ บมจ เมืองไทยประกันภัย*

 

อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการ 
   • ค่าทำวีซ่า, ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%   ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   • ค่าทิปไกด์ / คนขับรถ (150 หยวนต่อผู้เดินทาง / ตลอดการเดินทาง) 


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว