ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

เดินทาง 29 ธ.ค. – 2 ม.ค.61 (5 วัน 3 คืน)

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง   

21.00 น.         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ H เคาน์เตอร์สายการบินไทย

(จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4)

23.50 น.         เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG674 (พักผ่อนบนเครื่อง)

วันที่สอง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน วังต้องห้าม โรงละครแห่งชาติ (ด้านนอก) – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรม  

05.40 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทาง การค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช    และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่ง  เป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา / นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว

นำท่านเดินทางผ่านสู่ตัวเมืองปักกิ่งปัจจุบันเมืองปักกิ่งได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับโอลิมปิก2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิกท่านจะได้เห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิ เช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม...

08.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร  

เช้า     นำท่านสู่ “จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสำคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคำว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุดใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นำท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวังแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามให้ผู้ชายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้า มี 3 ตำหนัก 1. ตำหนักไท่เหอ เป็นตำหนักหน้าที่สำคัญที่สุด เป็นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตำหนักจงเหอ เป็นสถานที่พักรอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตำหนักเป่าเหอเป็นตำหนักสอบจองหยวนและเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวังชั้นในหรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดสำคัญคือ พระตำหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่าน อุทยานหลวงอวี้เหอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง นำท่านผ่านชม โรงละครแห่งชาติ(ด้านนอก) ซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงปักกิ่งใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนี่ยมดูคล้ายกับทะเลสาบซึ่งผู้ออกแบบจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณสำหรับผู้ออกแบบคือสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อดัง พอล อังโดรที่มีผลงาน ออกแบบทีมีชื่อเสียง เช่น อาคาร 1 ของสนามบินชารลส์เดอโกล โรงละครแห่งชาติแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็น ในโรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่งและโรงภาพยนตร์ 1,040 ที่นั่ง พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอกลางคืนจะมองเห็นการแสดงด้านในวับๆ แวบ ๆ

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย            ชม “หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน  ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อในพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี / สุดท้ายชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำณ.ภัตตาคาร*ลองลิ้มชิมรสชาดเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ

พัก FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   พระราชวังฤดูร้อน – สนามกีฬาโอลิมปิก(ชมด้านนอก) –  ตลาดรัสเซีย หวังฝู่จิ่ง  

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร / เดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุด

ของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้  นำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู นำท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจำลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชมระเบียงกตัญญูบนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้เนรมิตสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทั้งหมด และทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของซูสีไทเฮาได้อย่างลึกซึ้ง

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย          ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008” (Olympic National Stadium) หรือ รังนก (Bird Net) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ใจกลางโอลิมปิค คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเป็นที่จัดพิธีเปิดและปิด บริษัทสถาปนิกที่ชนะการออกแบบ คือ Herzog & de Meuronร่วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผู้ชมในช่วงแข่งขันโอลิมปิกได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตรโครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจก ส่วนของหลังคากันน้ำฝนเพื่อนำไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50 ลักษณะเปิดปิดได้ พื้นที่ภายใน นอกจากล็อบบี้ ร้านอาหาร และร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยู่ในรังนกแล้ว ยังติดตั้งจอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทันสมัย สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาตินี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน ใกล้เคียงกันให้ท่านชม  สระว่ายน้ำแห่งชาติ(GYMNASIUM ฟองน้ำ) ซึ่งสระว่ายน้ำแห่งชาตินี้ สร้างขึ้นสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนำมาใช้เดินเครื่องกรองน้ำเสียของสระน้ำที่ใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ฝั่งไว้ใต้ดิน นอกจากนั้น เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด สถาปนิกยังใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublins Trinity College ที่สามารถทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทำสระว่ายน้ำแห่งแดนมังกรนี้ดูดีเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ / สุดท้ายเดินทางสู่ ตลาดรัสเซียให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายในราคาที่ท่านสามารถต่อรองสินค้าได้อย่างจุใจ  

ค่ำ           บริการอาหารค่ำณ.ภัตตาคาร / ช้อปปิ้งที่ย่านการค้า หวังฝู่จิง  มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากหลายห้างและร้านค้าอื่นอีกมากมาย  มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ ชมตลาดกลางคืนตงหัวเหมินสัมผัสชีวิตของคนปักกิ่งอย่างใกล้ชิด         

พัก FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร  

08.00 น.         เดินทางสู่กำแพงเมืองจีน ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งในยามเช้า จากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับเส้นทาง “รถไฟสายไซบีเรีย” ที่ยาวที่สุดในโลก ที่สร้างขึ้นขนานราบไปตามแนวภูเขา ระหว่างทางนำท่านชมโรงงานหยก ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออก นำท่านชมกำแพงยักษ์  กำแพงเมืองจีน ยังคงเรียกว่า กำแพงหมื่นลี้ สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก โดย พระจักรพรรดิ์ฉินซี ทรงบัญชาให้สร้างขึ้นรวบรวมกำแพงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกันมีความยาวถึง 6,700  กิโลเมตร ครอบคลุมอาณาบริเวณทั้งสิ้นรวม 5 มณฑลเป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัย พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก จากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรีย สามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ เมื่อท่านทอดสายตาตลอดแนวกำแพงไปจะเห็นได้ว่ากำแพงยักษ์แห่งนี้เปรียบเสมือนพญามังกรอันยิ่งใหญ่ที่กำลังเริงลีลาอยู่บนยอดเขาด้วยท่าทางอย่างองอาจและสง่างาม

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ชิมสุกี้มองโกเลีย

 บ่าย      นำท่านสู่ สกีเซ็นเตอร์ อยู่ทางทิศใต้ ของเมืองปักกิ่ง เขตท่องเที่ยวนี้เป็นเขตท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดทางภาคเหนือของจีน มีเครื่องสกีกว่า 3,000 ชุดที่ซื้อจากประเทศออสเตรีย ลานสกีแห่งนี้มีความยาวถึง 1,318 เมตร ภายในมี 3 ระดับ โดยจัดแบ่งเป็นลานสกีสำหรับผู้หัดเล่นโดยเฉพาะ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี แคร่เลื่อนรถม้าลาก ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาวกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวของเกล็ดหิมะ (ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีและสโนว์บอร์ด ไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเล่นท่านละประมาณ 300 หยวน)

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

พัก FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      วัดลามะ – กรุงเทพฯ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร / นำท่านไปไหว้พระขอพรที่“วัดลามะซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงศ์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ภายในประกอบด้วยหอกลอง หอระฆัง หอคัมภีร์ และศาลาศิลาจารึกลายพระหัตถ์จักรพรรดิเฉียนหลงบันทึกไว้ 4 ภาษา คือ จีนกลาง มองโกล ทิเบต และแมนจู นำท่านนมัสการ ขอพรองค์พระพุทธเจ้าปรางค์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมศาลาหมื่นสุขสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แกะสลักจากไม้จันทร์หอม มีความสูงถึง26 เมตร และพระพุทธรูปเล็กๆ อีกหมื่นองค์

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         ได้เวลาอันสมควรแล้วเดินทางส่สนามบิน

17.05 น.        อำลา นครปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG615 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

21.15 น.         เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  ทัวร์ราคาโปรโมชั่น...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61

33,900

32,900

31,900

4,000

 

อัตรานี้รวม 

 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบิน เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    
• ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ / อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*(จำกัดอายุตั้งแต่1-75ปี โดยอายุต่ำกว่า5ปีหรือ70ปีขึ้นไป จะได้รับสินไหมทดแทนแค่50ตามทุนประกัน)

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน * 4 วัน = 120 หยวนต่อผู้เดินทาง )

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปหน้าตรง / พื้นหลังสีขาว /ถ่ายให้เห็นใบหู/ ไม่สวมเครื่องประดับ)

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294900
Design By SabuywebJob.com