ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

เดินทาง  29 ธ.ค. – 2 ม.ค.61 / 5 วัน 3 คืน (พัก 5 ดาว)

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ   

22.00 น.         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ H เคาน์เตอร์สายการบินไทย

(จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4)

 

วันที่สอง   เซี่ยงไฮ้ –  หางโจว – ทะเลสาบซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝ่างเจีย

01.10 น.         เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG662 (พักผ่อนบนเครื่อง)

06.25 น.       เดินทางถึงสนามบินผู่ตง..เซี่ยงไฮ้ หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว / นำท่านรับประทานอาหารเช้า

เช้า                 เดินทางไปหังโจว...หังโจวเป็น1ใน 8 กรุงเก่าของจีนที่มีความงามเลื่องลือไปทั่วโดยเฉพาะชาวตะวันตกได้รู้จักเมืองนี้ โดยบันทึกของมาร์โคโปโลเมื่อคริสต์ศตวรรษที่16 เมืองนี้มีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด ประกอบด้วย ภูเขา แม่น้ำ และทะเลสาบ ต้นไม้และมีสินค้าขึ้นชื่อคือผ้าไหมและใบชาเขียวหลงจิ่ง

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..ชวนชิม ไก่ขอทานและหมูพันปี อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของหางโจว

บ่าย           นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบซีหู(ทะเลสาบตะวันตก) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่าซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร นำชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถานอิ้นเหยินและหนานผิงอ่วนจง เป็นต้น แล้วเชิญลิ้มลองชิมชาที่สวนใบชาเขียวที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วน ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะต้องคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปี

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจีย  มีสินค้ามากมาย ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่าง ๆ

พักที่ DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL HANGZHOU  (5ดาว)  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     หางโจว – เซี่ยงไฮ้ – Disneyland

เช้า               บริการอาหารเข้า ณ ที่พัก / เดินทางเข้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ / ชมผ้าไหมจีน สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           เดินทางสู่ Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ เช่น ทูมอร์โรว์แลนด์ อ่าวขุมสมบัติ ดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์ หรือดิสนีย์ทาวน์ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งบันเทิง นอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก 2 แห่ง รวมทั้ง “วิชชิ่ง สตาร์ ปาร์ก” ( Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่ 2,440 ไร่ และสวนโมเสกอันน่าตื่นตา เล่าเรื่องเกี่ยวกับ 12 นักษัตร ด้วยตัวละครของดิสนีย์ นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย

*** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

21.00 น     นำท่านกลับสู่ที่พัก พักที่ REGAL FUHAO HOTEL SHANGHAI(ห้องSuite) www.ragalhotel.com (5*)  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่       เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ – ตึกSWFC101 – ถนนนานกิง

เช้า          บริการอาหารเข้า ณ ที่พัก / นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีน พร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย / นำท่านสู่ ตลาดร้อยปี บริเวณใจกลางเมืองเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ พบกับอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างย้อนยุดกลับไปในสมัยราชวงศ์ชิง ให้ท่านได้ถ่ายภาพและอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมของที่ระลึก

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       เดินทางสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสาน ระหว่าสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น / นำท่านสู่ ตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์  (The Shanghai World Financial Center) เป็นตึกที่สูงที่สุด เป็นอันดับ 3 "เซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์" ตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีความสูง 492 เมตร สร้างในปี พ.ศ.2540-2551 ประกอบด้วย 101 ชั้นและชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศจีน

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา

เกร็ดน่ารู้ : เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ซาลาเปาที่คุณสามารถดื่มน้ำซุปหอมหวานร้อน ๆ ก่อนลิ้มรสของ หมูหมัก และแป้งเสี่ยวหลงเปานิ่มๆ เอกลักษณ์อีกอย่างคือ เสี่ยวหลงเปาต้นตำรับเซี่ยงไฮ้แท้ๆแต่ละลูกจะมีถึง24จีบ  ส่วนเคล็ดลับ การทานเสี่ยวหลงเปาให้อร่อยก็ไม่ยาก เพียงคุณทำตามขั้นตอนดังนี้   1. ทานขณะร้อน  2. คีบเสี่ยวหลงเปาวางบนช้อน  3. กัดขอบแป้งเบาๆ เพื่อดูดลิ้มรสน้ำซุปภายใน

4. จิ้มซอสทานพร้อมขิงซอย

หลังอาหาร     นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

พักที่ REGAL FUHAO HOTEL SHANGHAI(ห้องSuite) www.ragalhotel.com (5*)  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     เซี่ยงไฮ้ – ตลาดก๊อปปี้ – กรุงเทพฯ

เช้า          บริการอาหารเข้า ณ ที่พัก /จากนั้นช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้อมาก มายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม / จากนั้นนำท่านชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยกที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

14.00 น.     เดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง

17.20 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ไทยเที่ยวบินที่ TG 665

21.15 น.     เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ  

                     ************************************

ข้อควรทราบ :     ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือนวดฝ่าเท้า , ชา , หยก , ผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 29 ธ.ค. – 2 ม.ค.61

31,900

30,900

29,900

5,000

 

อัตรานี้รวม  

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินทุกแห่ง เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ

• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    

• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (1,000 บาท) 

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของ บมจ ไทยประกันภัย*

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

ค่าทิปไกด์ / คนขับรถ / หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน * 4 วัน = 120 หยวนต่อผู้เดินทาง / ตลอดการเดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (ห้ามใช้รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ /รูปที่ไม่สุภาพ)

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294910
Design By SabuywebJob.com