ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

  

เดินทาง วันที่ 29ธ.ค. – 2 ม.ค. / 30ธ.ค. – 3 ม.ค.2561  

ทัวร์เทศกาลปีใหม่...ราคาโปรโมชั่นพิเศษ...จองด่วน...ที่นั่งจำนวนจำกัด

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิฉางซา

12.00 .      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ (WE)

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

14.30 .   เหินฟ้าสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ WE616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

18.45 .       ถึง สนามบินหวงฮัว นครฉางซา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง และอยู่ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง เป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน

คํ่า       รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร  พัก HUAFENGHUATIAN HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่สอง       ฉางซาเมืองโบราณเฟิ่งหวง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง

เช้า        รับประทานอาหารเช้า / นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อย ถู่เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบ ภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) / นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์

หมิงและราชวงศ์ชิง  มีถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ116 แห่ง ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้น สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า หวงซือเฉียวกู่เฉิงชมบ้านกวี เสิ่นฉง

เหวินชม หงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของ เฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึงเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ  นำท่าน นั่งเรือแจวชมบ้านเรือนริมนํ้า…(กรณีที่เรือแจวหยุดให้บริการ..ทางทัวร์จะเปลี่ยนโปรแกรมไปชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณแทน)

คํ่า           บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นเพื่อชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง      พักที่ FENGTING HOTEL / เทียบเท่า(4 ดาว)

วันที่สาม     เฟิ่งหวงจางเจียเจี้ยเทียนเหมินซาน(ประตูสวรรค์ กระเช้ากอนโดร่า ทางเดินกระจก)–ภาพวาดทราย

เช้า               รับประทานอาหารเช้า / เดินทางสู่ จางเจียเจี้ย อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1982 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน 2 เขต คือ หย่งติ้ง และ อู่หลิงหยวน จางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตรกม. มีชนชาติส่วนน้อยเผ่าถู่เจีย ไป๋ เหยา ฯลฯ อาศัยอยู่กว่าร้อยละ 70 ยอดเขาใหญ่น้อยมากมาย พุ่งสูงเสียดตรงขึ้นฟ้าเหมือนดาบหลายพันเล่ม ลำธารไหลคดเคี้ยว ไปตามซอกเขาทั่วพื้นที่อุทยาน รวมระยะทาง 800 ไมล์ องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้จางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1992

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย( จวินเซิงฮว่าเยียน) ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาติ นายหลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย / นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ย เพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากมีหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่งก็คือ ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์)ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งกระเช้าขึ้น (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้าถึงจุดชมวิว นำท่านเดินชม หน้าผาลอยฟ้า ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด จากนั้นนำท่านไปขึ้นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงเทียนเหมินซาน และหากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้องเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ และให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมชมความงาม จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา......หมายเหตุ (ถ้าพื้นถนนมีหิมะเกาะ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้ว... ทางอุทยานอาจปิดไม่ให้ขึ้นชมบริเวณจุดสูงสุดประตูสวรรค์ นักท่องเที่ยวทำได้เพียงชมจากบนกระเช้า)  

คํ่า      บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร..เมนูสุกี้เห็ดซุปไก่ดำสมุนไพร

***โปรดทราบ โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว เป็นการแสดงกลางแจ้ง ช่วงหน้าหนาวจะงดการแสดง***พัก TIANZI HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่สี่       จางเจียเจี้ยสะพานกระจก ถนนช้อปปิ้งซีปู้เจีย   

เช้า                รับประทานอาหารเช้า / นำท่านไปท้าความกล้าด้วยการเดิน สะพานกระจก (Glass Skywalk)เป็นสะพานกระจกที่สูงและข้ามไปไกลที่สุดของโลก ตั้งอยู่กลางสองยอดเขาของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย จากสะพานถึงใต้หุบเขาสูง 300 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย             อิสระช้อปปิ้งที่ย่านถนนซีปู้เจีย

คํ่า        บริการอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารไทยสิบสองปันนา                                                           

พัก TIANZI HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่ห้า          จางเจียเจี้ย – ฉางซาช้อปปิ้งถนนคนเดินกรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า / เดินทางสู่ เมืองฉางซา (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง ตามอัธยาศัย

19.40 .        เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

22.35 .             ถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , ผ้าไหม , หยก, ชา, หมอนยางพาราซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ  ราคาทัวร์โปรโมชั่น...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 – 2 ม.ค. / 30 – 3 ม.ค.61

19,900

19,900

18,900

4,000

อัตรานี้รวม 

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินทุกแห่ง เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ

• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) / อาหาร (12มื้อ)

• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (1,000 บาท)

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (30หยวน*5วัน = 150 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความ

     รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของ  

      สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย    

      อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้เหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

   เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

7. ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน สามารถเดินทางได้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

   บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294903
Design By SabuywebJob.com