ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

  

เดินทาง วันที่ 29ธ.ค. – 2 ม.ค. / 30ธ.ค. – 3 ม.ค.2561  

ทัวร์เทศกาลปีใหม่...ราคาโปรโมชั่น...ที่นั่งจำนวนจำกัด

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิฉางซา

12.00 .         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ (WE)

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

14.30 .   เหินฟ้าสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ WE616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

18.45 .            ถึง สนามบินหวงฮัว นครฉางซา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียงและอยู่ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน

คํ่า       รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร   พัก HUAFENGHUATIAN HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่สอง      ฉางซา จางเจียเจี้ยสะพานกระจก

เช้า     รับประทานอาหารเช้า / นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (วันนี้เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) / จางเจียเจี้ยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน  ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1982 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน 2 เขต คือ หย่งติ้งและอู่หลิงหยวน จางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตรกม. มีชนชาติส่วนน้อยเผ่าถู่เจีย ไป๋ เหยา ฯลฯ อาศัยอยู่กว่าร้อยละ70 ยอดเขาใหญ่น้อยมากมาย พุ่งสูงเสียดตรงขึ้นฟ้าเหมือนดาบหลายพันเล่ม ลำธารไหลคดเคี้ยวไปตามซอกเขาทั่วพื้นที่อุทยาน รวมระยะทาง 800 ไมล์ องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้จางเจียเจี้ยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1992

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านไปท้าความกล้าด้วยการเดิน สะพานกระจก (Glass Skywalk) เป็นสะพานกระจกที่สูงและข้ามไปไกลที่สุดของโลก ตั้งอยู่กลางสองยอดเขาของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย จากสะพานถึงใต้หุบเขาสูง 300 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร

คํ่า       บริการอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารไทยสิบสองปันนา      พัก TIANZI HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่สาม    จางเจียเจี้ยทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ) ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) ถนนช้อปปิ้งซีปู้เจีย   

เช้า        รับประทานอาหารเช้า / นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านชม ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ซึ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีการประดับไฟสีต่าง ๆ อย่างงดงาม นำท่านลัดเลาะไปตามอุโมงค์ในถ้ำ ชมประตูแห่งความสุข ประตูอายุยืน หินดาบทอง หินหอกเงินก่อนล่องเรือไปตามลำน้ำใต้ดินซึ่งไหลผ่านกลางถ้ำ ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ วังซือหงอคง เครื่องดนตรีจีน วังมังกร และหินงอกหินย้อยที่งดงามตระการตาอีกมากมาย / สุดท้ายอิสระช้อปปิ้งที่ย่านถนนซีปู้เจีย

คํ่า     บริการอาหารค่ำ ภัตตาคารปิ้งย่างเกาหลี     พัก TIANZI HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่สี่   จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน(ประตูสวรรค์ กระเช้ากอนโดร่า ทางเดินกระจก) – ภาพวาดทราย

เช้า      รับประทานอาหารเช้า / เดินทางเข้าสู่อำเภอต้าหย่ง(อำเภอเมืองจางเจียเจี้ย) นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย จวินเซิงฮว่าเยียน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาติ นายหลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากมีหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่งก็คือ ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์)ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งกระเช้าขึ้น (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้าถึงจุดชมวิว นำท่านเดินชม หน้าผาลอยฟ้า ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด จากนั้นนำท่านไปขึ้นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงเทียนเหมินซาน และหากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้องเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ และให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมชมความงาม จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา......หมายเหตุ (ถ้าพื้นถนนมีหิมะเกาะ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้ว... ทางอุทยานอาจปิดไม่ให้ขึ้นชมบริเวณจุดสูงสุดประตูสวรรค์ นักท่องเที่ยวทำได้เพียงชมจากบนกระเช้า)  

คํ่า        บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร..เมนูสุกี้เห็ดซุปไก่ดำสมุนไพร

***โปรดทราบ โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว เป็นการแสดงกลางแจ้ง ช่วงหน้าหนาวจะงดการแสดง***

พัก TIANZI HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่ห้า                        จางเจียเจี้ย – ฉางซาช้อปปิ้งถนนคนเดินกรุงเทพฯ

เช้า                ä รับประทานอาหารเช้า / เดินทางสู่ เมืองฉางซา (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

เที่ยง       ä บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง ตามอัธยาศัย

19.40 .        Qเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

22.35 .             ถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

 

 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , ผ้าไหม , หยก, ชา, หมอนยางพาราซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ  ราคาทัวร์โปรโมชั่น...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 – 2 ม.ค. / 30 – 3 ม.ค.61

19,900

19,900

18,900

4,000

อัตรานี้รวม 

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินทุกแห่ง เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ

• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) / อาหาร (12มื้อ)

• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (1,000 บาท)

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (30หยวน*5วัน = 150 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความ

     รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของ  

      สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย    

      อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้เหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

   เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

7. ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน สามารถเดินทางได้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

   บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294909
Design By SabuywebJob.com