ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 ซีอัน – ลั่วหยาง – หยุนไถซัน – วัดเส้าหลิน 

เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61   ฉลองเทศกาลปีใหม่ ....พัก 4-5 ดาว

วันแรก          กรุงเทพฯ – ซีอาน – เจดีห่านป่าใหญ่   

06.30 น.        พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินไทย แอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและโหลดสัมภาระ

09.25 .           บินตรงสู่มหานครซีอาน เที่ยวบินที่ FD 588 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง) (กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัม)

14.35 น.           เดินทางถึง เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่าง รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองซีอาน / ชม “ต้าเยี่ยนถ่า” เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โบราณสถานสำคัญที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 648 มีความสูง 64 เมตร สถานที่แห่งนี้พระถังซำจั๋งใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎกหลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย มีประวัติที่จดบันทึกไว้กล่าวว่า เดิมเคยมีฝูงห่านหงส์บินผ่านมาและห่านหงส์ตัวหนึ่งพลัดฝูงปีกหักตกลงมาตาย ผู้บำเพ็ญบุญที่พำนักอยู่ที่นี่ประหลาดใจและเข้าใจว่าห่านหงส์คือพระโพธิสัตว์จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านหงส์ตัวดังกล่าว

ค่ำ      บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร...ชิมเกี๊ยวซีอาน อาหารพื้นเมืองที่ลือชื่อ                                                                                                      

พักที่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL (5 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่สอง       ซีอาน–รถไฟหัวจรวด–ลั่วหยาง –มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน–สุสานกวนอู–เมืองเจียวจั่ว         

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

09.17 น.      โดยสารรถไฟความเร็วสูงจากซีอานไปลั่วหยาง (ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง)

11.00 น.       ถึงเมืองลั่วหยาง / ชมสุสานขุนพลกวนอู (กวนหลิน) ซึ่งได้รับการสักการะบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งสงคราม ชมหลักศิลาจารึกอัตถะชีวประวัติของท่านในสมัยสามก๊ก

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

บ่าย          ชมถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถกอร์ฟ) พุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัย เว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถังโดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล พระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ / เดินทางสู่เมืองเจียวจั่ว

ค่ำ        บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร                                                  

พัก SAN YANG JIAN GUO HOTEL (ดีที่สุดของท้องถิ่น/4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่สาม      อุทยานหยุนไถซาน – วัดเส้าหลิน – โชว์กังฟู – ป่าเจดีย์ – เมืองหลินเป่า

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เข้าชม หยุนไถซาน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม โตรกหุบผาหินแดง มีทางเดินลัดเลาะไปตามผาหินชั้น ที่เรียงซ้อนหลั่นสีแดง ธารน้ำเขียวใสไหลเรื่อยไปตามโตรกสูง ท่านจะได้เห็นน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาดกระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้ง ทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึง  เมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

บ่าย        นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเติงเฟิ่ง / ชมวัดเส้าหลิน(รวมค่ารถพ่วง) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน / เดินทางสู่เมืองหลินเป่า

ค่ำ          บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร                                                                 

พัก ZI JING GONG HOTEL (ดีที่สุดของท้องถิ่น/4 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่สี่            หลิงเป่า – ซีอัน – กองทัพทหารหุ่น– สุสานฉินซีฮ่องเต้ – จัตุรัสหอกลองหอระฆัง – ถนนคนเดินมุสลิม     

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอาน คือกองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริงและมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา / ผ่านชม สุสานฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งทางการจีนได้สำรวจพบตำแหน่งที่แน่นอนแล้ว แต่ยังไม่ทำการเปิด เนื่องจากกว่าของวัตถุโบราณภายในอาจได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหาย 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย          เดินทางสู่เมืองซีอาน / นำท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบน ถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้งโดยรักษารูปแบบเดิมไว้ (ไม่ขึ้นหอ) / อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากพื้นเมืองที่ถนนคนเดินมุสลิม

ค่ำ           บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ...ชิมสุกี้มองโกล อาหารพื้นเมืองที่ลือชื่อ                                                  

พักที่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL (5 ดาว) / เทียบเท่า

วันที่ห้า         กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – กรุงเทพฯ            

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / ชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2  กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม.สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ / ชมพิพิธภัณฑ์ซีอาน หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศจีนที่ไม่ควรพลาดชม ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆ มีคำกำกับอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่า หินใหม่ ราชวงศ์จาง ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

15.25 น.    อำลาเมืองซีอาน เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่FD589 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง)

18.40 น.    เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพฯ) ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพฯ...

 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก , สินค้าพื้นเมือง , ผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ  ทัวร์ราคาโปรโมชั่น...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค. – 2 ม.ค.61

31,900

31,900

30,900

5,000

อัตรานี้รวม 

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (น.น.20 กิโลกรัมต่อท่าน)+ภาษีสนามบินเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    
• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
• ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (ห้ามใช้รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ /รูปที่ไม่สุภาพ)

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294908
Design By SabuywebJob.com