ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

วันที่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. –3ม.ค. 61 (5วัน4คืน) ฉลองเทศกาลปีใหม่

วันแรก                  กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อู่หลง

08.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Eโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

11.05 น.           โดยสารสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE684 (บริการอาหารบนเครื่อง) (กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัม) สู่ฉงชิ่ง เขตปกครองตนเอง มีฐานะเทียบเท่ากรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน มีประชากร 30 ล้านคน เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีน    ภูมิประเทศของเมืองเป็นภูเขาหินสูง มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ที่สำคัญที่สุดคือ แม่น้ำแยงซีเกียง เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทัศนียภาพยามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงสีเรืองรองเฉก เช่นเดียวกับฮ่องกง

15.15 น.              ถึง นครฉงชิ่ง  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง / นำท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง  ห่างจากฉงชิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 135 กิโลเมตร มีประชากรราว 410,000 คน ริมฝั่งแม่น้ำอวูเจียง (Wujiang) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่น่ารัก โอบล้อมด้วยเทือกเขาต้าลู่ (Dalou Mountain) อากาศสดชื่น

ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    นำท่านพัก YU ZHU GARDEN HOTEL หรือ MOUNTAIN VIEW CASTLE RESORT (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง         อุทยานแห่งชาติบ่อหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถไฟฟ้า) – ระเบียงแก้ว

เช้า           รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำท่านเข้าสู่ อุทยานอู่หลง มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งใหม่ของจีน เมืองแห่งรีสอร์ท สายน้ำ หุบเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ ทุ่งดอกไม้ป่า อันสวยสดงดงาม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า–สะพานสวรรค์  (Wulong Karst)  ที่ซึ่งธรรมชาติบรรจงรังสรรค์ความงามอย่างน่าอัศจรรย์  เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ยักษ์ และรอยแยกแห่งภูผา เชื่อมต่อกันด้วยสะพานหินขนาดมหึมา 3 สะพาน  นำท่านไปทดสอบความกล้าโดยการเดินชมวิว ถ่ายภาพบนระเบียงแก้วที่สูงจากหน้าผา400เมตร

เที่ยง          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย       จากนั้นนำท่านลงลิฟต์แก้วไต่หน้าผาสูงชันลึกประมาณ 300-500 เมตร จากนั้นเดินลัดเลาะลงดิ่งสู่หุบเขาด้านล่าง ระหว่างทางประทับใจกับภาพโรงเตี้ยมโบราณกลางหุบเขา ขนาบด้วยขุนเขาสูงชันตั้งตระหง่าน โรงเตี้ยมนี้สร้างด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมหลังคาเก๋งจีน สร้างได้งดงาม อ่อนช้อยและยังคงสภาพสมบูรณ์ เป็นฉากเด่นในภาพยนตร์เรื่อง "ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง" ของจางอี้โหมว    และเป็นจุดพักคนเดินทางในเส้นทางโบราณมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ชมสายธาร น้ำตกหุบเขาสวรรค์  แอ่งน้ำเขียวกระจ่างใส  สุดอลังการกับสะพานสวรรค์เชื่อมต่อหลุมฟ้า 3 สะพาน   ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน คือสะพานแรกมังกรฟ้า สะพานหินใหญ่สุดเชิดสู่ท้องฟ้ากว้างไกล  สะพานมังกรเขียวเลื้อยเลี้ยวลดเป็นแนวแคบ  และสะพานหินมังกรดำทอดตัวนิ่งสงบปกปิดช่องเขา อัศจรรย์ใจกับภาพรอยแยกแห่งภูผา  หินผาสูงตระหง่านฟ้า แข็งแกร่ง หนาทึบเกิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่Wulong Karst นี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5 A     ที่ช่างน่าพิศวง เป็นความงามของธรรมชาติที่เสกสรร แต่ขณะเดียวกันเหมือนกลั่นแกล้งไว้อย่างลงตัวน่าทึ่งที่สุด

ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร      นำท่านพัก YU ZHU GARDEN HOTEL หรือ MOUNTAIN VIEW CASTLE RESORT (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       อู่หลง –เขานางฟ้า –  ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

เช้า         รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตตารี่) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะ

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ ฉงชิ่ง  โดยใช้ทางด่วนสะดวกสบาย เลียบลัดเลาะไปตามเทือกเขาสูง เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง  ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสลับป่าทึบและหลายครั้งต้องลอดอุโมงค์ทะลุเขา อุโมงค์นี้ยาวที่สุด ใช้เวลา 14 นาที / นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ

ค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   นำท่านพัก SHI DAI TONG HUI HOTEL หรือ JIA YI SI HOTEL  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่       ฉงชิ่ง– เมืองโบราณฉือชวีโค่ว – วัดเป่าหลุน – สวนเอ๋อหลิ่ง – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

เช้า           รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำท่านชม เมืองโบราณฉือชวีโค่ว ขึ้นชื่อมากในเรื่องอาหารพื้นเมือง ชาวบ้านทุกคนจะต้องทำอาชีพนี้ บ้านแต่ละหลังจะสร้างด้วยไม้ไผ่ ประตูหน้าบ้านจะตกแต่งแบบสมัยโบราณ มีท่าเรือขนถ่ายสินค้าเพื่อลงเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ท่าเรือนี้คึกคักรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ที่นี่ยังเป็นปากทางลำเลียงสินค้าส่งขายกระจายไปทั่วจีน ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านโบราณยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระเดินเล่นสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย / นมัสการสิ่งศัดิ์สิทธิ์ในวัดเป่าหลุนวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของฉงชิ่ง

เที่ยง          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียงและขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง”   สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิ่ง / นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารคอมเพลกซ์ขนาดใหญ่ สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง ประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค

ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / หลังอาหารนำท่านล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำในยามค่ำคืน ชมแสงสีตระการตาของมหานครฉงชิ่งที่ได้ฉายาว่าฮ่องกงน้อย  นำท่านพัก SHI DAI TONG HUI HOTEL หรือ JIA YI SI HOTEL  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า       ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – กรุงเทพฯ

เช้า                          รับประทานอาหาร ณ โรงแรม /  นำชม มหาศาลาประชาคม   ที่สร้าโดยนายพลเฮอหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฏิวัติสำเร็จในปี 2494  จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก  / นำชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง

เที่ยง                      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง)

16.10 น.               โดยสารสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685 สู่ กรุงเทพฯ (บริการอาหารบนเครื่อง)

18.30 น.               ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพทุกท่าน              

 

ข้อควรทราบ :     ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล สมุนไพรจีน , หมอนโอโซน , ผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 

อัตราค่าบริการ  ทัวร์ราคาโปรโมชั่น...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29ธ.ค.-2ม.ค./30ธ.ค.-3ม.ค.61

23,900

23,900

22,900

4,000

 

 

อัตรานี้รวม 

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (น.น.20 กิโลกรัมต่อท่าน)+ภาษีสนามบินเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    
• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีน

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์ *

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
• ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าบริการ ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปหน้าตรง / พื้นหลังสีขาว /ถ่ายให้เห็นใบหู/ ไม่สวมเครื่องประดับ)
  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294907
Design By SabuywebJob.com