ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

เดินทาง 28 ธ.ค. – 2 ม.ค.61 (6วัน5คืน)

วันแรก               กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่  

06.00 น.            พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบิแอร์เอเชีย (สัมภาระโหลดไม่เกิน 20 กก) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

09.00 น.            เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ FD 582

12.30 น.           ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย                     เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชน

สำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติกลุ่มน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง

1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. (4.5 ชั่วโมง)

ค่ำ                       รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร     พักที่ Z MAX HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง     ต้าหลี่ – หมู่บ้านเผ่าไป๋ – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) *วันนี้เดินทางไกล

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่และเจดีย์สามองค์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เดินทางสู่หมู่บ้านสี่โจวเขตเมืองโบราณ ชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถ้วย การดื่มชาสามรสเดิมทีเป็นวิธีการต้อนรับแขกที่มีเกียรติของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ในสมัยโบราณ และแพร่หลายไปสู่ชุมชนจนทุกวันนี้ "การดื่มชา สามถ้วย สามรส" ซึ่งก็คือ "ชาขม" "ชาหวาน"และ "ชาขบคิด" "ชาขม" เป็นชาย่างจึงมีรสขม "ชาหวาน" ใส่ขิงสด-น้ำผึ้ง-เนื้อวอลนัท จึงออกรสหวาน ส่วน "ชาขบคิด" ใส่เครื่องเทศ รสชาจึงมีรสแปลกชวนคิด "ชาสามรส" ไม่เพียงแต่มีประวัติอันยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งไว้ จากนั้นออกเดินทางสู่จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย               เดินทางขึ้นเหนือต่อ ระหว่างทางชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก มีความยาวทั้งสิ้น 6,200 กิโลเมตร เดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือต่อ นำท่านชมช่องแคบเสือกระโจน(ระดับน้ำทะเลประมาณ1,800เมตร) ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยกและเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน สายน้ำไหลแรงเชียวกราก กระแทกหินผาส่งเสียงดังกึกก้องกัมปนาทไปทั่วบริเวณ ท่านจะรู้สึกได้ถึงความรุนแรงและความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำ จากนั้นเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า/สูงจากระดับน้ำทะเล 3,200 เมตร)ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูนานห่างจากคุนหมิง700 ก.ม. มีพื้นที่11,330 ตรกม. ประชากร120,000 คน เป็นเมืองที่มีที่ราบลุ่ม ดอกไม้และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สลับกับวิวทิวเขาหมู่แมกไม้ที่งดงามเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวและผู้รักการผจญภัยธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบพื้นที่แชงกรีล่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัสกับดินแดนนี้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่แจ่มใส ก้อนเมฆขาวที่ลอยอยู่แค่เอื้อมบนฟากฟ้า ภูมิประเทศอันงดงามอย่างน่าทึ่ง แชงกรีล่านี้ยังเป็นสถานที่ที่นักปีนเขาชื่นชอบ เพราะมียอดเขาหิมะปกคลุมมากมายเป็นร้อยๆยอด อีกทั้งมียอดเขาที่มีความลี้ลับและสูงชันที่สุดคือยอดเขาโกเบ ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตได้  แชงกรีล่ายังเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยแสงแดดและแสงจันทร์ อีกทั้งโอบล้อมด้วยดอกไม้งาม ก้อนเมฆขาว ป่าสมบูรณ์ ทะเลสาบใสสงบ มีหมู่บ้านตั้งเรียงรายบนท้องทุ่งหญ้าเขียวขจี ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวทิเบต น่าซีและชาวลี่ซู ทุ่งหญ้าแห่งนี้แบ่งออกเป็น8ส่วนเหมือนบัว8กลีบโดยสายแม่น้ำที่ทอดตัวตัดกันก่อให้เกิดเป็นแหล่งพักอาศัยสำหรับคนและสัตว์ ท่านจะได้พบกับฝูงวัวจามรีและฝูงแกะที่เดินไปมาบนท้องทุ่ง มีหมู่บ้านที่อยู่ใต้เงาไม้ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้า อีกทั้งกลิ่นหอมของชาเนย ที่ผสมผสานอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์คอยยวนใจผู้ได้กลิ่นอีกทั้งยังมีเสียงเพลงชนบทที่บรรเลงโดยคนเลี้ยงสัตว์ดังแว่วมา ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดมนต์เสน่ห์และเป็นภาพที่ไม่เหมือนใคร เมื่อหนึ่งร้อยล้านปีก่อน พื้นที่บริเวณแชงกรีล่าเริ่มมีน้ำพร้อมๆ กับการเกิดของภูเขาหิมาลัยที่ขึ้นมาจากก้นทะเลซึ่งเกิดขึ้นจากการเคลื่อนเข้าหากันของที่ราบยูเรเซียและที่ราบอินเดีย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นชีวิตที่เรียบง่าย สงบ มีความเชื่อและปฏิบัติตามศาสนา ซึ่งนับเป็นความอ่อนโยน นุ่มนวล ของชาวพื้นเมืองแห่งนี้  

ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร พักที่ HAAVEN SUNSHINE HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม     แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน (วังโปตาลาน้อย) – ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง (มรดกโลก)

เช้า        รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำท่านสู่วัดซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 4-5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) โดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปีจึงแล้วเสร็จ สนับสนุนโดยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบตแต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่าหาก โปตาลา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลิน เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงแชงกรีล่านั่นเอง จากนั้นเดินชมเมืองโบราณตู๋เค่อจง อิสระช้อปปิ้งและถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย                     ออกเดินทางลงใต้สู่เมืองมรดกโลกลี่เจียง นำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัน หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม “เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม “สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย แวะชม OTOPชาผู่เอ่อที่มีชื่อเสียง

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ...พิเศษ...สุกี้ปลาแซลม่อน หลังอาหาร นำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997  พักที่ ADAN GE HOTEL / เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่          ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์จางอวี้โหมว – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ฉู่สง

 เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ขึ้นไปถึงสถานีบนเขาที่ระดับน้ำทะเล 4,600 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดปี อิสระชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (อากาศบนนี้ค่อนข้ามเบาบาง ท่านควรเตรียมกระป๋องออกซิเจนซึ่งมีขายทั่วไปขึ้นไปด้วย สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวไม่แน่ใจในความปลอดภัยก็สามารถนั่งรอที่สถานีกระเช้าด้านล่าง) จนสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา 

เที่ยง          รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร (บนเขามีร้านอาหารแค่ร้านเดียว)

บ่าย            นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION OF LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่าเพื่อพิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้ หมายเหตุ ... ถ้าปิดการแสดง จะนำท่านไปชมหมู่บ้านน้ำหยกแทน (หมู่บ้านน้ำหยก)…ชมศาลตงปาศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวน่าซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าน่าซี สัมผัสวัฒนธรรมน่าซี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าน่าซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง / จากนั้นอำลาลี่เจียงเดินทางกลับต้าหลี่ / เดินเล่นชมเมืองโบราณต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์  มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ                                                                     

เย็น                     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร / หลังอาหารค่ำ...เดินทางสู่เมืองฉู่สง พักที่ YUNHUA HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า         ฉู่สง –  คุนหมิง– เมืองเก่ากวนตู้  

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า                     เดินทางกลับสู่นครคุนหมิง (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) / ชมการสาธิตสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนและซื้อยาบัวหิมะที่ร้านเป่าซู่ถัง(บริการนวดฝ่าเท้าฟรี) และร้านผ้าไหม สินค้าOTOPที่มีชื่อเสียงของจีน

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...เมนูสุกี้เห็ดที่ขึ้นชื่อของยูนนาน

บ่าย             นำชมเมืองเก่ากวนตู้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง17กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นำท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์  มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทางความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าเก่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร...พิเศษ อาหารกวางตุ้ง     พักที่ ENJOYING HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก        คุนหมิง – วัดหยวนทง – ทะเลสาบชุ่ยหู – กรุงเทพฯ

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย จากนั้นนั่งรถผ่านชมทะเลสาบชุ่ยหู ทะเลสาบใจกลางเมืองคุนหมิงที่ทุกๆปีจะมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรีย / แวะซื้อสินค้าOTOPจำพวกหยก จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

13.20 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 583 (บริการอาหารเที่ยงบนเครื่องแบบเซต)

15.00 น.            ถึงท่าอากาศดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

ข้อควรทราบ :     ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือบัวหิมะ , ชา , ผ้าไหม, หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 

                อัตราค่าบริการ  ทัวร์ราคาโปรโมชั่น...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 28ธ.ค. – 2ม.ค.61

25,900

25,900

24,900

5,000

อัตรานี้รวม  

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบิน เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    
• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (1,000 บาท)  

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของ บมจ ไทยประกันภัย*

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

ค่าทิปไกด์ / คนขับรถ / หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน * 6 วัน = 180 หยวนต่อผู้เดินทาง / ตลอดการเดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (ห้ามใช้รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ /รูปที่ไม่สุภาพ)
  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294896
Design By SabuywebJob.com