ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

 

                   เดินทาง 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.2561 (6วัน4คืน)

 

วันแรก         กรุงเทพฯ – กวางเจา                                                                        

19:00 น.            พร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 8 สายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่ของ H.Y.T.คอยบริการตรวจส่งสัมภาระและเตรียมเอกสารการเดินทางให้ท่าน

22:15 น.          โดยสารสายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8040 เดินทางไปกวางเจา

01:30 น.           ถึงเมืองกวางเจา / หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก     พัก KINSON HOTEL 4 * / เทียบเท่า

วันที่สอง  กวางเจา – รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง – เมืองโบราณซ่ง                

เช้า                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(1) / ให้ท่านได้สัมผัสกับรถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีใหม่ของจีน (ในระหว่างการขึ้น-ลงรถไฟ ท่านต้องหิ้วกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวท่านเอง)

เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(2)   

บ่าย               ชม เขางวงช้างสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง ใจกลางเมืองกุ้ยหลินตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล ท่านสามารถมองเห็นเขางวงช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินขณะที่เรือแล่นผ่านบริเวณนั้น / นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสมัยซ่งหรือซ่งเฉิง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรม ต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิต ของ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริม ฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(3)     พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL 4 * / เทียบเท่า

วันที่สาม    กุ้ยหลิน – กระเช้าเหยาซัน – วัดเนินเหยิน – เจดีย์เงินทอง – โชว์ DREAM LIKE LIJIANG                

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(4) / นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา

เที่ยง               บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(5)   

บ่าย                 นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเนินเหยิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ / นำท่านเดินชมสวนสวยริมทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้นเจดีย์)                                                               

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(6)       

หลังอาหาร           นำท่านชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งฟ่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี      พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL 4 * / เทียบเท่า

วันที่สี่       กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน – ถ้ำวังสวรรค์ – ถ้ำเงิน – ถนนซีเจีย

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(7) / นำท่านเดินทางสู่ อําเภอลี่ผู่ อำเภอเล็กๆท่ามกลางแวด

ล้อมของขุนเขา ถึงลี่ผู่ นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน เป็นแม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่” เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถี ชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ นำท่าน ชมโชว์นกจับปลา อันเป็นวิถีชีวิตริมน้ำของชนพื้นเมือง จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งและเดินทางสู่ ถํ้าสวรรค์(เทียนกง) เป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมภาพสะท้อนของหินงอกหินย้อยในน้ำที่เสมือนหนึ่งอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำ เปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วจ้ายสวนสวรรค์”

เที่ยง             บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร…(8)   

บ่าย               เดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์ เที่ยว ชมถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด ชมหินงอกหินย้อยและม่านหิน มีน้ำตกและสายน้ำใสไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ที่นี่ท่านจะได้ชมปราสาทพระจันทร์และเงา สะท้อน ในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนไม่ได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสาซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุก อันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงระยิบระยับซึ่ง เป็นที่มา ของชื่อของถ้ำเงิน / จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ตําบลหยางซั่ว หรือถนนคนเดิน ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ร้านอาหารและยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นำมาทำเป็นปลอกหมอน ผ้าพันคอ เสื้อผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาด พู่กันจีน ตวัดลายเป็นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติและสัตว์มงคลต่างๆ หนังสือคำคมของ เหมา เจ๋อ ตุง อดีตผู้นำจีนก็มี วางขายให้เลือกซื้อเลือกหากันตามชอบ

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... ...เมนุพิเศษ...ปลาแช่เบียร์ (9)พัก WEST STREET VISTA HOTEL 4 * / เทียบเท่า

วันที่ห้า   ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ล่องสั้น) –กวางเจา–อนุสาวรีย์ห้าแพะ–ถนนคนเดินปักกิ่ง – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง   

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10) / นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพ แม่น้ำหลีเจียง (ช่วงไฮไลท์)ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน กล่าวคือสองฟากฝั่งจะมีการเรียงรายและเลื่อมล้ำสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที่มีลักษณะรูปร่างงดงาม ต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียง รวมกับเหล่าทิวเขายังเป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์อันสวยงามจากนักจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย /เดินทางสู่กวางเจาด้วยรถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีใหม่ของจีน (ในระหว่างการขึ้น-ลงรถไฟ ท่านต้องหิ้วกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวท่านเอง)...กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก ในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยม แม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “South Gate Of China

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)

บ่าย              ชมสัญลักษณ์ของนครกวางเจา “ อนุสาวรีย์ 5 แพะ” อยู่ภายในสวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว  มีเนื้อที่ 92.9 เอเคอร์ ภายในมีทะเลสาบ 3 แห่ง มีอนุสาวรีย์จงซานสูง 38 เมตร มีหินแกะสลักเป็นรูปแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร และมีเรื่องเล่าลือจนถึงปัจจุบันว่า มีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล และอวยพรให้ชาวกวางเจา หลุดพ้นจากความอดอยาก จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้”  / จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินปักกิ่ง กวางโจว (Beijing street in Guangzhou) ย่านการค้าหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางโจว ได้รับขนานนามว่า สวรรค์แห่งการซื้อของ คล้ายๆกับราชประสงค์ของกรุงเทพ เป็นศูนย์การค้าคึกคักที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมสากล ทั้งมีร้านเฉพาะจำหน่ายนาฬิกา เครื่องประดับ เพชรพลอยประดับ รองเท้า เป็นต้น สามารถเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองกวางโจว นักท่องเที่ยวภายในประเทศสนใจซื้อของที่ถนนปักกิ่งมากกว่า เพราะมีร้านขายของและสินค้าจำนวนมากที่ทำให้ได้รู้จักเมืองกว่างโจวยุคใหม่ได้ดีขึ้น

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)  นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญใจกลางเมืองกวางเจา  ชมความงาม และความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำผ่านชมตึกกวางเจาทาวเวอร์2010 สร้างขึ้นในโอกาสต้อนรับงานเอเชี่ยนเกมส์ / สมควรแก่เวลาแล้วเดินทางสู่สนามบิน

วันที่หก         กวางเจา – กรุงเทพฯ 

02:30 น.               โดยสารสายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL8041 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05:30 น.               ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพทุก ๆ ท่าน

 

ข้อควรทราบ :     ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือบัวหิมะ , เยื่อไผ่ , ผ้าไหม, หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 

อัตราค่าบริการ  * ทัวร์ราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า *

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561

18,900

18,900

17,900

4,000

อัตรานี้รวม  

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินทุกแห่ง เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ

• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    

• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

• อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (1,000 บาท)

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าบริการ ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่างๆหรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

285273
Design By SabuywebJob.com