ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

เฉินตู – เล่อซาน – เขาง้อไบ้ – เมืองโบราณหวงหลงซี

                   เดินทาง 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.2561 (6วัน4คืน)

วันแรก             กรุงเทพฯ – เฉินตู

19:30 น.            พร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 8 สายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่ของ H.Y.T.คอยบริการตรวจส่งสัมภาระและเตรียมเอกสารการเดินทางให้ท่าน

22:30 น.            โดยสารสายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8050 เดินทางไปเฉินตู

02:00 น.            ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน / นครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่นี่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเสฉวน และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ / หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก      พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 * / เทียบเท่า

วันที่สอง          เฉินตู – หลวงพ่อโตเล่อซาน – เขาง้อไบ้ – วัดเป้ากั๊ว        

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม (วันนี้ตื่นสายหน่อย ให้ทุกท่านมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ)

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางไปเล่อซัน นำท่านล่องเรือชมพระพุทธรูปใหญ่เล่อซันซึ่งมีความสูงถึง71 เมตร พระพุทธรูปองค์

นี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ชาวเสฉวนร่วมกันบริจาคเงินสร้างขึ้นเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วม นำท่านล่องเรือเข้าไปดูใก้ลๆและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จนสมควรแก่เวลาแล้วเดินทางสู่เชิงเขาง้อไบ้ / นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดวัดเป้ากั๊ว  ภายในวัดมีเจดีย์สูง 14 ชั้น ข้างบนเจดีย์ได้สลักพระพุทธคัมภีร์ไว้ซึ่งยังคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ       พัก CENTURY SUNSHINE HOTEL 4 * / เทียบเท่า

วันที่สาม         ภูเขาง้อไบ้ – ยอดเขาจิงติ่ง (กระเช้าขึ้น/ลง)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

หลังอาหารเช้า     เดินทางสู่ เขาง้อไบ๊เอ๋อเหมยซาน หรือยอดเขา ง้อไบ้ ถือเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นับเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์ของจีน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน พุทธคีรี 4 แห่งของจีนได้แก่ อู่ไถซาน, ผู่โถวซาน, จิ่วหัวซานและเอ๋อเหมยซาน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร มียอดเขาสูงสุดถึง 3,099 เมตร เรียกว่า ว่านฝอติ่ง หรือ ยอดเขาหมื่นพระ มีประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากกว่า 2,200 ปีนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง หรือ วัดหัวจ้าง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ สัมผัสกับบรรยากาศของทะเลหมอกและหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย             ให้ท่านมีเวลาถ่ายภาพและซึมซับบรรยากาศที่สุดแสนจะสวยงามของยอดเขาจิ่งติ่ง จนได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขาง้อไบ้

 ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ   พัก CENTURY SUNSHINE HOTEL 4 * / เทียบเท่า  

วันที่สี่     เขาง้อไบ้ – เมืองโบราณหวงหลงซี – เฉินตู – ศูนย์หมีแพนด้า – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก      

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม / นำท่านสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงค์หมิง ชมความเก่าแก่แบบบ้านดั้งเดิม คงรักษาสภาพไว้จนถึงปัจจุบันพร้อมให้ท่านเดินชมเลือกซื้อของที่ระลึก และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางกลับเฉินตู / นำท่านไปเยี่ยมหมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า20ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวนมีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (รวมรถแบตตารี่)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ     

หลังอาหารค่ำ       ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเสฉวน พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 * / เทียบเท่า

วันที่ห้า        เฉินตู – วัดเหวินซูโพธิสัตย์ – ถนนคนเดินชุนซี

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม /  ชมวัดมัญชุศรีวัดเก่าแก่ในเมืองเฉิงตูเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีการบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิงในปีค.ศ.1697เล่ากันว่ามีผู้พบเห็นแสงพุทธสว่างไสวภายในวัดตอนกลางคืนและได้เห็นพระโพธิสัตย์มัญชุศรี(เหวินซู)ประกฎตัวในรัศมีแสงพุทธ จึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดมัญชุศรี ภายในวัดมีวิหารท้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกิเตศวร) และ วิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมุณี)

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านแวะชมสินค้าOTOP ยาสมุนไพรจีน / หมอนโอโซน / ผ้าไหมจีน จากนั้นนำท่านไปที่ย่านใจกลางเมือง เพื่อช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ราคาถูก หรือจะเดินไปช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเท้าปู้สิงเจีย เฉิงตู บนถนน “ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่” ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆมากมายขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ / สมควรแก่เวลาแล้วเดินทางสู่สนามบิน

 

วันที่หก               เฉินตู – กรุงเทพฯ 

03:00 น.               โดยสารสายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL8051 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05:30 น.               ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพทุก ๆ ท่าน

 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ นวดฝ่าเท้า,หมอนโอโซน/ผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ  * ทัวร์ราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า *

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561

16,900

16,900

15,900

5,000

อัตรานี้รวม  

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินทุกแห่ง เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ

• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    

• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

• อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (1,000 บาท)

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าบริการ ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่างๆหรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294901
Design By SabuywebJob.com