ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

 

กวางเจา – เซินเจิ้น – เฮียงบู้ซัว – ซัวเถา – เซี่ยเหมิน

 

เดินทาง  กรุ๊ปส่วนตัว สำหรับคณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป(ทัวร์ 5 วัน)

วันแรก                       กรุงเทพฯ – กวางเจา – อนุสรณ์ห้าแพะ – หอ ดร.ซุนยัดเซ็น

07:30 น.               พร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถวที่ H-J

09:50 น.               โดยสารสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG668 เดินทางไปกวางเจา

13:30 น.               ถึงสนามบินนานาชาติกวางเจา หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วชมสัญลักษณ์แพะห้าตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาที่สวนแยะซิ่ว / จากนั้นชมหอระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งเป็นหอประชุมที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านซุนยัดเซ็นบิดาแห่งประเทศจีนยุคใหม่

18:00 น.               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

ค่ำ                           อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าที่ถนนปักกิ่ง     พักที่ Green Peak Hotel / เทียบเท่า

วันที่สอง      กวางเจา – เซินเจิ้น – เมืองจำลอง – หมู่บ้านวัฒนธรรม – โชว์อลังการ   

หลังอาหารเช้า     เดินทางไปเซินเจิ้น (ใช้เวลาประมาณ2.30 ชั่วโมง) / อิสระช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้นที่Lowu City ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก

เที่ยง                       บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย                         นำเที่ยวเมืองจำลองซึ่งได้จัดจำลองเอาสถานที่สำคัญๆทั่วประเทศจีนไว้ ในสัดส่วนที่แน่นอนตามแผนที่ประเทศจีน ให้ท่านเดินเที่ยวทั่วประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงาม  ระหว่างนี้นำท่านชมการแสดงของชนชาติกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ เช่น ไทลื้อ ธิเบต จ้วง

ค่ำ                           รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารในสวน    หลังอาหารค่ำ       ชมการแสดงโชว์อันสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาที่ใช้ผู้แสดงกว่า 500 คน         

พักที่ Shenzhen Honglilai Hotel / เทียบเท่า         

วันที่สาม             เซินเจิ้น – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา

หลังอาหารเช้า     เดินทางไป เฮียงบู้ซัว ที่อำเภอเล็กฮง  เพื่อนมัสการต้นตำหรับเจ้าพ่อเสือที่ศักดิ์สิทธิ์ใน

บริเวณวัดหยวนซัน  ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 800 ปี และมีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในและนอกประเทศเป็นที่เคารพศรัทธา เชื่อกันว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก“ขอสิ่งใดก็จะได้สมปารถนา”   

เที่ยง                       บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านเดินทางสู่อำเภอเตี่ยเอี้ย  นมัสการศาลเจ้าไต่ฮงกง  ก่อนเดินทางไปซัวเถา

ค่ำ                           บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

หลังอาหาร           อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่ย่านถนนเดินเท้าซึ่งอยู่ใก้ลกับโรงแรมที่พัก พักที่ Shantou Happy Hotel / เทียบเท่า

วันที่สี่                 ซัวเถา – จี๋เหม่ย – วัดหน่ำโผ่วท้อ – เซี่ยเหมิน

หลังอาหารเช้า     เดินทางไปเซี่ยเหมิน (ใช้เวลา~3.30 ช.ม.)

เที่ยง                   รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย                         ชมเมืองแห่งการศึกษาจี๋เหม่ย ที่นี่เป็นบ้านเกิดของท่านเฉินเจียกึนมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์ในสมัยสงครามโลก ท่านผู้นี้ได้บริจาคทรัพย์สินทั้งหมดให้กับรัฐบาลจีนเพื่อสร้างสถานศึกษาต่างๆขึ้นที่หมู่บ้านจี๋เหม่ยนี้  นำชมบ้านเกิดและสุสานของท่านเฉินเจียกึน / ชมวัดหน่ำโผว่ท้อ  ซึ่งเป็นวัดเอกที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยเหมิน ภายในวัดมีหอเก็บคำภีร์และก้อนหินแกะสลักต่าง  ให้ท่านไหว้พระขอพรและชมความสวยงามของวัด

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

หลังอาหารค่ำ       อิสระช้อปปิ้งที่ย่านถนนคนเดินจงซาน เหมือนกับถนนหวังฝู่จิงของกรุงปักกิ่ง     พักที่ Xiamen China Trust Hotel / เทียบเท่า

วันที่ห้า                                  เซี่ยเหมิน – เกาะโก่วหรั่งสือ – กรุงเทพฯ  

หลังอาหารเช้า     นำเที่ยวเกาะโก่วลั่งสือซึ่งเป็นเกาะที่ยื่นออกไปจากตัวเมืองเซี่ยเหมินและเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน  ผู้คนเรียกโก่วลั่งสือว่าสวนดอกไม้กลางทะเล  นำท่านเดินเท้าเที่ยวชมทิวทัศน์รอบ ๆ เกาะที่มีทิวทัศน์สวยงามเหมือนเกาะสวรรค์  ชมพิพิธภัณฑ์เปียโน , สวนดอกไม้กลางทะเลและตลาดซีฟู้ด นำท่านชมสูจวงฮัว-หยวน สวนที่สร้างจำลองจากแบบของสวนในวรรณกรรมเรื่อง “ความรักในหอแดง”

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของถนนริมหาดและตัวเมืองเซี่ยเหมิน

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

16:00 น.               โดยสารเที่ยวบินที่ TG611 เดินทางกลับกรุงเทพฯ                     

18:30 น.               ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2)

      อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ไม่มีหัวหน้าทัวร์

29,000

28,000

27,000

4,000

อัตรานี้รวม 

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบิน

• โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) / อาหาร(12มื้อ) / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีน 1,500 บาท

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์**(จำกัดอายุตั้งแต่1-75ปี โดยอายุต่ำกว่า5ปีหรือ70ปีขึ้นไป จะได้รับสินไหมทดแทนแค่50ตามทุนประกัน)

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  (รวม 40หยวน*5วัน = 200 หยวน/ผู้เดินทาง )

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่วนที่ได้ดำเนินการ

    ไปแล้ว เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความ

     รับผิดชอบของบริษัทฯในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

   บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (ห้ามใช้รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ /รูปที่ไม่สุภาพ)
  3. กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับประกอบการยื่นวีซ่าจีน

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................................................................................

สถานะภาพ           โสด                  แต่งงาน           ม่าย                  หย่า

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................................................................

ชื่อที่ทำงาน/โรงเรียน ................................................ตำแหน่ง / ชั้น ....................................................................

ที่อยู่ .................................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์บ้าน ....................................ที่ทำงาน/โรงเรียน ..................................มือถือ .....................................

ชื่อผู้ติดต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ..............................................เบอร์โทรศัพท์....................................................................

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สำคัญมาก)

รายชื่อสมาชิกในครอบครัว :

1. ............................................................อาชีพ...............................ความสัมพันธ์...............................................

2. ............................................................อาชีพ...............................ความสัมพันธ์...............................................

3. ............................................................อาชีพ...............................ความสัมพันธ์...............................................

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน

 ออกค่าใช้จ่ายเอง     ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้       อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่                มี                       ไม่มี
ถ้ามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน...............................................................................................................................

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่                           เคย                   ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่.......................................สถานที่................................วัตถุประสงค์......................................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่     เคย                   ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่.......................................ประเทศ................................วัตถุประสงค์....................................

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

303342
Design By SabuywebJob.com