ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

                   เดินทาง 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.2561 (6วัน4คืน)

วันแรก                 กรุงเทพฯ – กวางเจา        มื้อ... (-/-/-)

19:00 น.            พร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 8 สายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่ของ H.Y.T.คอยบริการตรวจส่งสัมภาระและเตรียมเอกสารการเดินทางให้ท่าน

22:15 น.               โดยสารสายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8040 เดินทางไปกวางเจา

01:30 น.               ถึงเมืองกวางเจา / หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก     พัก GREEN PEAK HOTEL 4 * / เทียบเท่า

วันที่สอง                    เซินเจิ้น – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา           มื้อ... (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(1) / นําท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อําเภอลู่เฟิง สร้างในสมัย ราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่ เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จําลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่ง สําหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทําการค้าขึ้นประสบแต่ความสําเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศ และต่างประเทศทั่วทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่ สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศ ไทยจะนับถือกันมาก

เที่ยง                บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(2)   

บ่าย                เดินทางต่อสู่อำเภอเตี่ยเอี๋ย นำคณะนมัสการศาลเจ้าไต่ฮงกงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย จากนั้นเดินทางต่อจนถึงเมืองซัวเถา

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(3)        พักที่ HAPPY HOTEL (กิมลัก) / เทียบเท่า

 

วันที่สาม         เกาะมาสือ – แปะฮวยเจียม – เมืองแต้จิ๋ว  (หรืออิสระเยี่ยมญาติ)     มื้อ... (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า...(4)  สำหรับท่านที่จะเยี่ยมญาติ กรุณาแจ้งให้ทราบตั้งแต่ก่อนเดินทาง

หลังอาหาร           นำเที่ยวเกาะหม่าสือ เป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่บูชาเจ้าแม่ทับทิม ( มาจู่ ) เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ที่ดูแลคุ้มครองและให้พรแก่ชาวประมงผู้ต้องเดินเรือ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์พระเจ้าหยกและเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งเจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้

เที่ยง              บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(5)   

บ่าย               เดินทางไปเมืองแต้จิ๋ว ชมเมืองแต้จิ๋วซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า1,600 ปีและเป็นต้นกำเนิดของชาวจีนแต้จิ๋ว นำท่านผ่านชมสะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียงและเพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น จึงเป็นทางสัญจรสำคัญของชาวเมือง จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราวแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิม นำท่านนมัสการศาลเจ้าปู่มังกรเขียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำหั่นเจียง  เป็นที่เคารพศรัทธาของคนแต้จิ๋ว ให้ท่านได้ไหว้เจ้ามังกรเขียวเพื่อเป็นศิริมงคง นำท่านนั่งรถกอร์ฟเที่ยวชมตรอกซอกซอยเก่าแก่ของเมืองแต้จิ๋ว จนสมควรแก่เวลาแล้วเดินทางกลับซัวเถา

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(6)     พักที่ HAPPY HOTEL (กิมลัก) / เทียบเท่า

วันที่สี่          ซัวเถา – เซินเจิ้น – ตลาดโหลหู – โชว์น้ำแบบ 3D    มื้อ...(เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                         äรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(7) 

เดินทางกลับเมืองเซินเจิ้น ใช้ทางด่วนตามเส้นเรียบชายทะเล ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม

เที่ยง                     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...(8)

บ่าย                        นำท่านชมการสาธิตสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนและซื้อยาบัวหิมะที่ร้านเป่าซู่ถัง  + ช้อปปิ้งสินค้า OTOP หยก / ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ / จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้นที่ "Lowu City" ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน ที่นี่มีสินค้าก้อบปี้แหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองจีนมีหลากหลายหมวดหมู่ เช่น นาฬิกาโลเลกซ์ กระเป๋าหลุยส์ฯ กระเป๋าเดินทาง รองเท้าไนกี้ ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง / จากนั้นชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่  OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครขนาดใหญ่ เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก การแสดงที่จะการใช้อุปกรณ์ แสงเลเซอร์ ไฟเครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำเป็นต้น

ค่ำ                        รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (9)  พักที่ HONGLILAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    เซินเจิ้น–กวางเจา–อนุสาวรีย์ห้าแพะ–ถนนคนเดินปักกิ่ง–ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง  มื้อ...(เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10) / เดินทางสู่กวางเจา...กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก ในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยม แม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “South Gate Of China

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)

บ่าย                 ชมสัญลักษณ์ของนครกวางเจา “ อนุสาวรีย์ 5 แพะ” อยู่ภายในสวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว  มีเนื้อที่ 92.9 เอเคอร์ ภายในมีทะเลสาบ 3 แห่ง มีอนุสาวรีย์จงซานสูง 38 เมตร มีหินแกะสลักเป็นรูปแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร และมีเรื่องเล่าลือจนถึงปัจจุบันว่า มีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล และอวยพรให้ชาวกวางเจา หลุดพ้นจากความอดอยาก จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้”  / จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินปักกิ่ง กวางโจว (Beijing street in Guangzhou) ย่านการค้าหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางโจว ได้รับขนานนามว่า สวรรค์แห่งการซื้อของ คล้ายๆกับราชประสงค์ของกรุงเทพ เป็นศูนย์การค้าคึกคักที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมสากล ทั้งมีร้านเฉพาะจำหน่ายนาฬิกา เครื่องประดับ เพชรพลอยประดับ รองเท้า เป็นต้น สามารถเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองกวางโจว นักท่องเที่ยวภายในประเทศสนใจซื้อของที่ถนนปักกิ่งมากกว่า เพราะมีร้านขายของและสินค้าจำนวนมากที่ทำให้ได้รู้จักเมืองกว่างโจวยุคใหม่ได้ดีขึ้น

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญใจกลางเมืองกวางเจา  ชมความงาม และความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำผ่านชมตึกกวางเจาทาวเวอร์2010 สร้างขึ้นในโอกาสต้อนรับงานเอเชี่ยนเกมส์ / สมควรแก่เวลาแล้วเดินทางสู่สนามบิน

 

วันที่หก       กวางเจา – กรุงเทพฯ 

02:30 น.               โดยสารสายการบินไทยไลน์อ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL8041 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05:30 น.               ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพทุก ๆ ท่าน

 

ข้อควรทราบ :     ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือบัวหิมะ , เยื่อไผ่ , หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 

อัตราค่าบริการ  * ทัวร์ราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า *

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561

18,900

18,900

17,900

4,000

อัตรานี้รวม  

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินทุกแห่ง เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ

• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    

• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

• อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (1,000 บาท)

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าบริการ ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่างๆหรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294894
Design By SabuywebJob.com