ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

เดินทาง :  30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561   

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง เซินเจิ้น       มื้อ... (-/-/เย็น)

11.00 น.                พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

14.00 .                เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ TG638 (กระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

17.45 น.               คณะเดินทางถึง   สนามบินนานาชาติฮ่องกง  Chek Lap Kok ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 87 ล้านคนต่อปีและปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ 5 ล้านตันต่อปี โดยสามารถรองรับเครื่องบินขึ้นลงได้ถึง 50 ลำต่อชั่วโมง จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบิน / ä รับประทานอาหารแบบกล่องที่สนามบิน (1) / นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น    พักที่ HONGLILAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง                    เซินเจิ้น – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา      มื้อ... (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(2) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปซัวเถา ระหว่างทางผ่านเฮียงบู้ซัว นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ (ตั่วเหล่าเอี๊ย) ที่ศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดหยวนซัน ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 800 ปีและมีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในและนอกประเทศ เชื่อกันว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก“ขอสิ่งใดก็จะได้สมปารถนา” ทุกๆปีมักจะมีคนตั้งใจเดินทางมาไหว้

เที่ยง                      บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(3)   

บ่าย                       เดินทางต่อสู่อำเภอเตี่ยเอี๋ย นำคณะนมัสการศาลเจ้าไต่ฮงกงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย จากนั้นเดินทางต่อจนถึงเมืองซัวเถา

ค่ำ                          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(4)  พักที่ HAPPY HOTEL (กิมลัก) / เทียบเท่า

วันที่สาม                  เกาะมาสือ – แปะฮวยเจียม – เมืองแต้จิ๋ว  (หรืออิสระเยี่ยมญาติ) – สุสานพระเจ้าตาก   มื้อ... (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(5)  สำหรับท่านที่จะเยี่ยมญาติ กรุณาแจ้งให้ทราบตั้งแต่ก่อนเดินทาง

หลังอาหาร           นำเที่ยวเกาะหม่าสือ เป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่บูชาเจ้าแม่ทับทิม ( มาจู่ ) เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ที่ดูแลคุ้มครองและให้พรแก่ชาวประมงผู้ต้องเดินเรือ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์พระเจ้าหยกและเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งเจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้

เที่ยง                     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(6)   

บ่าย                 เดินทางไปเมืองแต้จิ๋ว ชมเมืองแต้จิ๋วซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า1,600 ปีและเป็นต้นกำเนิดของชาวจีนแต้จิ๋ว นำท่านผ่านชมสะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียงและเพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น จึงเป็นทางสัญจรสำคัญของชาวเมือง จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราวแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิม นำท่านนมัสการศาลเจ้าปู่มังกรเขียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำหั่นเจียง  เป็นที่เคารพศรัทธาของคนแต้จิ๋ว ให้ท่านได้ไหว้เจ้ามังกรเขียวเพื่อเป็นศิริมงคง นำท่านนั่งรถกอร์ฟเที่ยวชมตรอกซอกซอยเก่าแก่ของเมืองแต้จิ๋ว / เดินทางสู่อำเภอเท่งไฮ้ พาท่านสู่สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้ง ของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสาน เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทําแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลัก ตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระ เจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตาก สินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นําฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึง สร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ / จนสมควรแก่เวลาแล้วเดินทางกลับซัวเถา

ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(7)   พักที่ HAPPY HOTEL (กิมลัก) / เทียบเท่า

วันที่สี่     ซัวเถา – เซินเจิ้น – ตลาดโหลหู – โชว์น้ำแบบ 3D    มื้อ...(เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(8) 

เดินทางกลับเมืองเซินเจิ้น ใช้ทางด่วนเส้นเรียบชายทะเล ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...(9)

บ่าย               นำท่านชมการสาธิตสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนและซื้อยาบัวหิมะที่ร้านเป่าซู่ถัง + ช้อปปิ้งสินค้า OTOP หยก / ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ / จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้นที่ "Lowu City" ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน ที่นี่มีสินค้าก้อบปี้แหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองจีนมีหลากหลายหมวดหมู่ เช่น นาฬิกาโลเลกซ์ กระเป๋าหลุยส์ฯ กระเป๋าเดินทาง รองเท้าไนกี้ ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง / จากนั้นชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่  OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก การแสดงที่จะการใช้อุปกรณ์ แสงเลเซอร์ ไฟเครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำเป็นต้น

ค่ำ                  รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (10)   พักที่ HONGLILAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า            เซินเจิ้น – ฮ่องกง – แชกงหมิว – เขาวิคตอเรีย – อ่าวน้ำตื้น – อิสระย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ มื้อ...(เช้า/เที่ยง/-)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า...(11) / นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง ชม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง / นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่เขา VICTORIA ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพาน

ต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...(12)

บ่าย                         ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย แหล่งการค้าที่สำคัญของเกาะฮ่องกง มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้...อิสระจนถึงเวลานัดหมาย

20:45 น.               โดยสารเที่ยวบินที่ TG607 เดินทางกลับกรุงเทพฯ...บริการอาหารค่ำบนเครื่อง                  

22:30 น.               ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพทุกๆ ท่าน

 

อัตราค่าบริการ  กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

        วันเดินทาง

           ผู้ใหญ่

            เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

         (มีเตียง)         

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

         (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

1          30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61

          25,900

         24,900

        23,900

              4,000

 

อัตรานี้รวม

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    
• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
• อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

• ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ (ต้องเข้า-ออกพร้อมกัน / ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางไทย)

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 

• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ ( อายุเกิน 12 ปี ) ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว    

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294912
Design By SabuywebJob.com