ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

 

เดินทาง   30 ธ.ค. – 2 ม.ค.61 (4วัน3คืน)

วันแรก           กรุงเทพฯ – เก็กเอี๊ย – เกาะมาสือ – ซัวเถา         

06.00 น.               พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทจะชูป้าย H.Y.T. คอยบริการตรวจส่งสัมภาระ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) และเตรียมเอกสารการเดินทางให้ท่าน

09.00 น.               บินสู่เก็กเอี๊ยทางตอนใต้ของจีนโดยเที่ยวบินที่ FD850 บริการอาหารบนเครื่อง

13. 10 น.              ถึงสนามบินเก็กเอี๊ย / หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่ซัวเถา / นําท่านสักการะ

                                ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทําให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้ มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่ กับทะเล สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่นกําเนิดชาว แต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทั่วโลก ซัวเถา เป็นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ 234 ตาราง กิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็นหนึ่งในถิ่นฐานของ จีนแต้จิ๋ว ที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถาในอดีตเป็น เพียงหมู่บ้านชาวประมง เล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติใน ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะ กลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่น ฐานยังประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกําลังสําคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา

ค่ำ                         บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร...(1)        พักที่ HAPPY HOTEL / เทียบเท่า

วันที่สอง     ซัวเถา–เฮียงบู้ซัว–ไต่ฮงกง–แป๊ะฮวยเจียม /

เช้า                          äรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(2)  / นําท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อําเภอลู่เฟิง สร้างในสมัย ราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่ เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือ เป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จําลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสําหรับนัก ธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทํา การค้าขึ้นประสบแต่ความสําเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศ และต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ํา ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่ สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศ ไทยจะนับถือกันมาก

เที่ยง                       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(3)    

บ่าย                         นำคณะนมัสการไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาว จีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของ ชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อําเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่ นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้าน เหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้าน ตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและ ความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ / ท้ายสุดชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์พระเจ้าหยกและเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้มาก  

 ค่ำ                          บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร...(4)    พักที่ HAPPY HOTEL / เทียบเท่า

วันที่สาม                    ซัวเถา – แต้จิ๋ว – สุสานพระเจ้าตาก 

เช้า                          äรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(5)  / นําท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋วเป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกําเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล”แห่งสําคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่อง แบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

นําท่านไปกราบนมัสการขอพรพระที่วัดไคหงวน สร้างขึ้น ในสมัยจักรพรรดิถังสวนจง (หมิงตี้) แห่งราชวงศ์ถัง (ค.ศ. ๗๓๘) ซึ่งยังมีศิลปกรรมของสมัยราชวงศ์ซ่งและ หยวนผสมผสานอยู่ที่ประตูทางเข้าจะมีท่านท้าวโลกบาล (เทียนหวัง) คอยปกป้องรักษาวัด ภายในจะเป็นที ประดิษฐานองค์พระศรีอาริยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษัชยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ ผ่านชม สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่เป็นสะพาน โบราณข้ามแม่น้ําหานเจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสะพานกว่างจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่ม สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป้นช่วงที่ กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได้

เที่ยง                        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(6)    

บ่าย                         นําท่านไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้ามังกรเขียวเพื่อ ความเป็นสิริมงคล / นําท่านนั่งรถรางชมถนนโบราณ ชมวัฒนธรรมเก่าๆที่ยังอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว / เดินทางสู่อำเภอเท่งไฮ้ พาท่านสู่สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้ง ของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสาน เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทําแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลัก ตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระ เจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตาก สินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นําฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึง สร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

ค่ำ                            บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร...(7)        พักที่ HAPPY HOTEL / เทียบเท่า

วันที่สี่                         ซัวเถา – เก็กเอี่ย – กรุงเทพฯ /     

เช้า                          äรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(8)  / อิสระซื้อของฝากก่อนกลับ

13:55 น.               โดยสารเที่ยวบินที่ FD851 เดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริการอาหารบนเครื่อง)

15:50 น.               ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดีภาพทุกๆ ท่าน

 

******************* ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ *******************

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

30 ธ.ค. – 2 ม.ค.60

18,900

18,900

17,900

3,000

อัตรานี้รวม 

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบิน เส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ

• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) / อาหาร (8มื้อ)

• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (1,000 บาท)

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

 

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (30หยวน*4วัน = 120 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

   ของบริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ,

   ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย  อุบัติเหตุ

  ต่างๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่ง

     แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะ

     ขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

     ยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญ

    หายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

7. ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน สามารถเดินทางได้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปหน้าตรง / พื้นหลังสีขาว /ถ่ายให้เห็นใบหู/ ไม่สวมเครื่องประดับ)

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

294906
Design By SabuywebJob.com