ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

ซัวเถา - เฮียงบู้ซัว - ไต่ฮงกง - ซัวเถา

 เดินทาง  กรุ๊ปส่วนตัว สำหรับคณะตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป(ทัวร์ 4 วัน)

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ซัวเถา

09:30 น.               พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถวที่ U

11:30 น.               โดยสารสายการบินจีน เที่ยวบินที่ CZ8356 เดินทางไปซัวเถา 

15:30 น.               ถึงสนามบินนานาชาติเก็กเอี๋ย หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับไกด์ท้องถิ่นที่มาชูป้ายรับท่านที่สนามบิน จากนั้นนำท่านสู่ซัวเถา                                             

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   

หลังอาหารค่ำ       อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่ย่านถนนเดินเท้าซึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พัก   

พักที่ OVERSEA CHINESS HOTEL / เทียบเท่า

วันที่สอง                               ซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา 

หลังอาหารเช้า     เดินทางไป เฮียงบู้ซัว ที่อำเภอเล็กฮง  เพื่อนมัสการต้นตำหรับเจ้าพ่อเสือหรือตั่วเล่าเอี๊ยที่

วัดหยวนซัน  ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 800 ปี และมีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในและนอกประเทศเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมาก เชื่อกันว่า“ขอสิ่งใดก็จะได้สมปารถนา”

เที่ยง                       บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย                         เดินทางสู่อำเภอเตี่ยเอี้ย  นมัสการศาลเจ้าไต่ฮงกง จนสมควรแก่เวลาแล้วเดินทางกลับซัวเถา

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร    พักที่ OVERSEA CHINESS HOTEL / เทียบเท่า

วันที่สาม                                ซัวเถาเกาะม่าสือ – แต้จิ๋ว – ซัวเถา

หลังอาหารเช้า     นำเที่ยวเกาะหม่าสือ เป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่บูชาเจ้าแม่ทับทิม ( มาจู่ ) เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ที่ดูแลคุ้มครองและให้พรแก่ชาวประมงผู้ต้องเดินเรือส่วนมาก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์พระเจ้าหยกและเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้มาก  

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย                         เดินทางไปเมืองแต้จิ๋ว ชมเมืองแต้จิ๋วซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า1,600 ปีและเป็นต้นกำเนิดของชาวจีนแต้จิ๋ว นำท่านผ่านชมสะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียงและเพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น จึงเป็นทางสัญจรสำคัญของชาวเมือง จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราวแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิม นำท่านนมัสการศาลเจ้าปู่มังกรเขียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำหั่นเจียง  เป็นที่เคารพศรัทธาของคนแต้จิ๋ว ให้ท่านได้ไหว้จ้าวมังกรเขียวเพื่อเป็นศิริมงคง นำท่านนั่งรถกอร์ฟเที่ยวชมตรอกซอกซอยเก่าแก่ของเมืองแต้จิ๋ว พิเศษ...ชิมขนมหวานแต้จิ๋วคนละ1ถ้วย จนสมควรแก่เวลาแล้วเดินทางกลับซัวเถา

ค่ำ                           บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  พักที่ OVERSEA CHINESS HOTEL /เทียบเท่าวันที่สี่
                                                 ซัวเถา – กรุงเทพฯ

06.00 น.              เดินทางไปสนามบิน(ไม่มีอาหารเช้า)

08:25 น.               โดยสารเที่ยวบินที่ CZ 8355 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

10:35 น.               ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2)

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ไม่มีหัวหน้าทัวร์

25,000

24,000

23,000

3,000

อัตรานี้รวม 

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบิน

• โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) / อาหาร (7 มื้อ) / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีน 1,500 บาท

• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์**(จำกัดอายุตั้งแต่1-75ปี โดยอายุต่ำกว่า5ปีหรือ70ปีขึ้นไป จะได้รับสินไหมทดแทนแค่50ตามทุนประกัน)

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  (รวม40หยวน*4วัน = 160 หยวน/ผู้เดินทาง )

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่วนที่ได้ดำเนินการ

    ไปแล้ว เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความ

     รับผิดชอบของบริษัทฯในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

   บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (ห้ามใช้รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ /รูปที่ไม่สุภาพ)
  3. กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับประกอบการยื่นวีซ่าจีน

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................................................................................

สถานะภาพ           โสด                  แต่งงาน           ม่าย                  หย่า

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................................................................

ชื่อที่ทำงาน/โรงเรียน ................................................ตำแหน่ง / ชั้น ....................................................................

ที่อยู่ .................................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์บ้าน ....................................ที่ทำงาน/โรงเรียน ..................................มือถือ .....................................

ชื่อผู้ติดต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ..............................................เบอร์โทรศัพท์....................................................................

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สำคัญมาก)

รายชื่อสมาชิกในครอบครัว :

1. ............................................................อาชีพ...............................ความสัมพันธ์...............................................

2. ............................................................อาชีพ...............................ความสัมพันธ์...............................................

3. ............................................................อาชีพ...............................ความสัมพันธ์...............................................

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน

 ออกค่าใช้จ่ายเอง     ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้       อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่                มี                       ไม่มี
ถ้ามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน...............................................................................................................................

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่                           เคย                   ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่.......................................สถานที่................................วัตถุประสงค์......................................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่     เคย                   ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่.......................................ประเทศ................................วัตถุประสงค์....................................

 

 

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

303334
Design By SabuywebJob.com