ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

 

 

 

เดินทาง :  15 – 18 / 22 – 25 ต.ค. 2560
 

วันแรก            กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น    มื้อ...(-/ - /เย็น)

12.00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่แปซิฟิก (CX) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

14.55 .   เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX654 (กระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

18.45 น.    คณะเดินทางถึง   สนามบินนานาชาติฮ่องกง  Chek Lap Kok ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 87 ล้านคนต่อปีและปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ 5 ล้านตันต่อปี  โดยสามารถรองรับเครื่องบินขึ้นลงได้ถึง 50 ลำต่อชั่วโมง  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบิน นำท่านสู่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับ มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก  "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงก่าง" ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออก โดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ่นดินจีน

ค่ำ     รับประทานอาหารแบบจานด่วนที่สนามบิน (1) / นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น  พักที่ HONGLILAI HOTEL หรือเทียบเท่า/ 4 ดาว

วันที่สอง    เซินเจิ้น – กวางเจาเทรดแฟร์   มื้อ... (เช้า/
-/เย็น)

เช้า     รับประทานอาหาร ณโรงแรมที่พัก...(2) จากนั้นเดินทางสู่กวางเจา นำท่านชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรด แฟร์ นำท่านเดินทางสู่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน   (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน )

เย็น       รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร...(3)                                                               

ค่ำ        นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนเป่ยจิงลู่(ถนนปักกิ่ง) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GRANDPEAK HOTEL (กวางเจา) / เทียบเท่า / 4 ดาว


วันที่สาม    กวางเจาเทรดแฟร์ – เซินเจิ้น – ตลาดโหลหู
     มื้อ... (เช้า/-/เย็น)

เช้า      รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก...(4)   นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ)(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน )
บ่าย     เดินทางกลับสู่เมืองเซินเจิ้น / นำท่านชมการสาธิตสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนและซื้อยาบัวหิมะที่ร้านเป่าซู่ถัง (ผ่อนคลายกับบริการนวดฝ่าเท้าฟรี) + ช้อปปิ้งสินค้า OTOP หยก / ผ้าไหม

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...(5)                           

ค่ำ       นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้นที่ "Lowu City" ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน ที่นี่มีสินค้าก้อบปี้แหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองจีนมีหลากหลายหมวดหมู่ เช่น นาฬิกาโลเลกซ์ กระเป๋าหลุยส์ฯ กระเป๋าเดินทาง รองเท้าไนกี้ ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง พักที่ HONGLILAI HOTEL หรือเทียบเท่า/ 4 ดาว

 

วันที่สี่    เซินเจิ้น – ฮ่องกง – แชกงหมิว – เขาวิคตอเรีย – อ่าวน้ำตื้น – อิสระย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ   มื้อ...(เช้า/เที่ยง/-)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า...(6) / นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง  ชมวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง / จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่เขา VICTORIA ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมพร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...(7)

บ่าย         ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย แหล่งการค้าที่สำคัญของเกาะฮ่องกง มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้...อิสระจนถึงเวลานัดหมาย (ไม่รวมมื้อค่ำ)

22:25 น.               โดยสารเที่ยวบินที่ CX709 เดินทางกลับกรุงเทพฯ                     

00:15 น.               ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพทุกๆ ท่าน

 

******************* ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ *******************

 

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน)                           ท่านละ         16,900                บาท

เด็กมีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี)                 ท่านละ         16,900                บาท

เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี)             ท่านละ         15,900                บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                ท่านละ           4,000                บาท    

 

 

หมายเหตุ

** สำหรับผู้มีบัตรเชิญแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบัตรเข้างาน เนื่องจากทางบริษัทได้รับสิทธิ์

พิเศษในการเข้าชมงานเทรดแฟร์กวางเจา

เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปด้วย  นามบัตร / รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (เพื่อทำบัตรเข้างาน)           

ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาได้ที่  :  www.cantonfair.org.cn

** กรณีผู้เดินทางเคยลงทะเบียนเข้างานมาแล้ว กรุณานำบัตรเดิมไปด้วย เนื่องจากทางงานไม่ให้ทำบัตรใหม่ ให้ใช้บัตรเก่าใบเดิมเข้างาน(บัตรมีอายุตลอดชีพ) ในกรณีที่ลืม/สูญหาย ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าปรับทำบัตรใหม่จำนวน 200 หยวน ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์**

  

 

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน : PAZHOU COMPLEX

วันที่ 15 – 19 ต.ค.2560

วันที่ 23 – 27 ต.ค.2560

วันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2560

Large Machinery & Equipment

( เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์)

Small Machinery (เครื่องจักรกลขนาดเล็ก)

Bicycles ( รถจักรยาน )

Motorcycles ( รถมอเตอร์ไซด์ )

Vehicle Spare Parts ( อะไหล่ยานพาหนะ )

Chemical Products (เคมีภัณฑ์,วัสดุเคมี)

Hardwares (อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์,ฮาร์ดแวร์)

Tools ( เครื่องมือ , อุปกรณ์ )

Vehicles ( ยานพาหนะ , เครื่องมือลำเลียง )

Construction Machinery

( เครื่องจักรก่อสร้าง )

Electrical Appliances

( เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้าน )

Consumer Electronics

( เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค )

Computer & Communication Products

( อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดต่อสื่อสาร)

Lighting ( อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง )

Building & decorative Materials

( วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างและตกแต่ง )

Sanitary & Bathroom Equipments

( เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด )

Importing Products ( สินค้านำเข้า )

Cookers ( หม้อหุงข้าว )

Daily – use Ceramics

( ผลิตภัณฑ์เซรามิคใช้ประจำวัน )

Arts Ceramics ( เซรามิคสำหรับศิลปะ )

Home Decorations

( อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน )

Glass Arts ( เครื่องแก้วศิลปะ )

Furniture ( เฟอร์นิเจอร์ )

Weaving , Rattan & lron Arts ( หวาย )

Gardening Products ( อุปกรณ์ทำสวน )

Stone and lron Products

( อุปกรณ์เกี่ยวกับหินและเหล็ก )

Household ltems ( ของใช้ในครัวเรือน )

Personal Care Products ( ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย )

Toiletries ( ผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ำ )

Clock , Watch & Optical

( นาฬิกาและแว่นตา )

Toys ( ของเล่น )

Gifts & Premiums ( สินค้าพรีเมี่ยม )

Festival ltems ( สินค้าเกี่ยวกับเทศกาล )

Men’s & Ladie’s Wear

( เสื้อผ้าสำหรับบุรุษและสตรี )

Kids’Wear ( เสื้อผ้าสำรับเด็ก )

Underwear ( ชุดชั้นใน )

Sports & Casual Wear (ชุดกีฬาและลำลอง)

Furs , Leathers , Downs & Downs Products

( ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์และหนังสัตว์ )

Fashion Accessories & Fittings

( สินค้าแฟชั่นและอุปกรณ์ตกแต่ง )

Home Textiles ( สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน )

Textile Raw Materials & Fabrics

( สิ่งทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และอุปกรณ์ )

Carpets & Tapestries ( พรมและผ้าม่าน )

Food ( ผลิตภัณฑ์อาหาร )

Agricultural Products(สินค้าเกษตรกรรม)

Madicines & Health Products

( ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ )

Medical Devices , Disposables & Dressings ( ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา )

Sports , Travel & Recreation Products

( ผลิตภัณฑ์กีฬา , ท่องเที่ยว )

Office Supplies ( อุปกรณ์สำหนักงาน )

Shoes ( รองเท้า )

Cases & Bags ( เครื่องหนัง  , กระเป๋า )

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

285267
Design By SabuywebJob.com