ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

  

เดินทาง :  15 – 18 / 22 – 25 ต.ค. 2560  
 

วันแรก           กรุงเทพฯ – ฮ่องกง เซินเจิ้น    มื้อ... (-/-/เย็น)

12.00 น.         พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่แปซิฟิก (CX) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

14.55 .         เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX654 (กระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

18.45 น.          คณะเดินทางถึง   สนามบินนานาชาติฮ่องกง  Chek Lap Kok ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 87 ล้านคนต่อปีและปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ 5 ล้านตันต่อปี โดยสามารถรองรับเครื่องบินขึ้นลงได้ถึง 50 ลำต่อชั่วโมง จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบิน

ค่ำ        รับประทานอาหารแบบจานด่วนที่สนามบิน (1) / นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น   พักที่ HONGLILAI HOTEL หรือเทียบเท่า/ 4 ดาว


วันที่สอง     
เซินเจิ้น – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง – เกาะมาสือ – ซัวเถา      มื้อ... (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(2) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปซัวเถา ระหว่างทางผ่านเฮียงบู้ซัว นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ (ตั่วเหล่าเอี๊ย) ที่ศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดหยวนซัน ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 800 ปีและมีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในและนอกประเทศ เชื่อกันว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก“ขอสิ่งใดก็จะได้สมปารถนา” ทุกๆปีมักจะมีคนตั้งใจเดินทางมาไหว้

เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...(3)   

บ่าย            เดินทางต่อสู่อำเภอเตี่ยเอี๋ย นำคณะนมัสการศาลเจ้าไต่ฮงกงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย จากนั้นเดินทางต่อจนถึงเมืองซัวเถา / นำเที่ยวเกาะหม่าสือ เป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่บูชาเจ้าแม่ทับทิม ( มาจู่ ) เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ที่ดูแลคุ้มครองและให้พรแก่ชาวประมงผู้ต้องเดินเรือ

ค่ำ                           ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...(4)   พักที่ HAPPY HOTEL / เทียบเท่า

วันที่สาม        ซัวเถา – เซินเจิ้น – โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ – ตลาดโหลหู     มื้อ...(เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...(5)  / เดินทางกลับเมืองเซินเจิ้น

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...(6)

บ่าย       นำท่านชมการสาธิตสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนและซื้อยาบัวหิมะที่ร้านเป่าซู่ถัง (ผ่อนคลายกับบริการนวดฝ่าเท้าฟรี) + ช้อปปิ้งสินค้า OTOP หยก / ผ้าไหม จากนั้นชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่  OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก การแสดงที่จะการใช้อุปกรณ์ แสงเลอร์เซอร์ ไฟเครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำเป็นต้น

ค่ำ                           ä รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้นที่ "Lowu City" ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน ที่นี่มีสินค้าก้อบปี้แหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองจีนมีหลากหลายหมวดหมู่ เช่น นาฬิกาโลเลกซ์ กระเป๋าหลุยส์ฯ กระเป๋าเดินทาง รองเท้าไนกี้ ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง พักที่ HONGLILAI HOTEL หรือเทียบเท่า/ 4 ดาว


วันที่สี่      เซินเจิ้น – ฮ่องกง – แชกงหมิว – เขาวิคตอเรีย – อ่าวน้ำตื้น –
อิสระย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ   มื้อ...(เช้า/เที่ยง/-)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า...(8) / นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง  ชมวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง / จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่เขา VICTORIA ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมพร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...(9)

บ่าย     ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย แหล่งการค้าที่สำคัญของเกาะฮ่องกง มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้...อิสระจนถึงเวลานัดหมาย (ไม่รวมมื้อค่ำ)

22:25 น.    โดยสารเที่ยวบินที่ CX709 เดินทางกลับกรุงเทพฯ                     

00:15 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพทุกๆ ท่าน

 

อัตราค่าบริการ  กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

        วันเดินทาง

           ผู้ใหญ่

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(มีเตียง)         

เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี

    (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

15 – 18 / 22 – 25 ต.ค. 60

16,900

       16,900

        15,900

 4,000

อัตรานี้รวม

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด / ภาษีสนามบินเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
• โรงแรมตามรายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)    
• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
• อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
• ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์

• ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ (ต้องเข้า-ออกพร้อมกัน / ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางไทย)

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 

• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*4วัน = 120 หยวนต่อผู้เดินทาง)

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง

3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4   ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

5   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

6  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ ( อายุเกิน 12 ปี ) ไม่ครบ 15 ท่าน

8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว    

  สถิติคนเข้าชมเว็บ

285275
Design By SabuywebJob.com